Pilevallskolan F-9

Pilevallskolan är fylld av nyfikna, glada, öppna och fantastiska barn.

Pilevallskolan
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Pilevallskolan

Om vår skola och vårt arbetssätt

Pilevallskolan är en F-9 skola med cirka 380 elever och 55 personal varav 36 pedagoger. Skolan är indelad i arbetslag förskoleklass/fritidshem, årskurs 1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Varje arbetslag leds av en arbetslagsledare som sitter i skolans ledningsgrupp. Varje elev har en mentor som genomför IUP-samtal och ansvarar för kontakten med vårdnadshavarna.

Vår skolas kulturella mångfald är en styrka för oss. Vi fokuserar på det positiva och arbetar för att alla skall vara delaktiga i vår verksamhet och utvecklingen av den. Vi är övertygade om att inflytande och ansvar hör ihop. Eleverna är delaktiga i planeringsarbetet utifrån ålder och mognad. Vi utgår från deras tankar, idéer och intressen och är lyhörda för deras önskemål i skolarbete, rastaktiviteter och inköp. Väl förankrade forum är våra elevråd 1-6 och 7-9 samt matrådet 4-9. Eleverna utvärderar arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling via klassråd och elevråd, vilket ligger till grund för kommande läsårs handlingsplan.

Elever i alla årskurser erbjuds studiestöd 1-2 gånger i veckan. Där finns möjlighet för eleverna att få arbeta klart, ta igen något de missat eller få stöd i läxläsningen.

Pilevallskolan har organiserade rastaktiviteter på alla förmiddags- och lunchraster. En av skolans personal blev utsedd till "Sveriges bästa rastvärd" av Friskis och Svettis hösten 2015. Priset gavs utifrån motiveringen att Edin lyckas skapa en trygg och kreativ miljö med olika aktiviteter, att han involverar elever i årskurs 5-6 som aktivitetsansvariga och att han är spindeln i nätet för såväl rastverksamheten som högstadiets uppehållsrum.

På Pilevallskolan är även den kommunövergripande kartläggningsenheten Skolintroduktion Trelleborg förlagd, där alla nyanlända grundskoleelever kommer initialt.

Lokaler, utemiljö och omgivning

Pilevallskolan är placerad i den östra delen av Trelleborg och ligger endast två kilometer från den skånska kusten. Skolgården är stor med flera olika lekområden. Vi har en ny multiarena som består av två olika planer. En där man kan spela fotboll och en för basket och bandy. En del av vår skolgård har belagts med färgglad gummiasfalt. De yngre eleverna älskar att leka i Sagoskogen, som är en skogsdunge längs med skolgården.

Skolan har genomgått en ombyggnad i olika etapper, vilket innebär att vi genomgående har nya moderna klassrum. NO-salarna och vår hem- och konsumentkunskapssal har toppmodern utrustning. Musiksalen och bildsalen är två rymliga salar, med högt i tak och fint ljusinsläpp.

Till vårt bibliotek görs årliga inköp av nyutkomna böcker. Bokbeståndet består av flera böcker med samma titel för att uppmuntra läsning och diskussion i grupper. Vi arbetar för att göra bokläsandet och boksamtalen till en självklar del av elevernas läs-, skriv- och språkutveckling. Det finns ett stort utbud åldersanpassad skönlitteratur och ett antal titlar finns också på de olika modersmål som finns representerade på skolan. Det finns också en del faktaböcker att använda sig av. Bibliotekspersonal finns dagligen på plats för att stödja, inspirera och hjälpa eleverna att hitta böcker att läsa.

Förskoleklass

Pilevallskolans förskoleklass har verksamhet tisdag - fredag. mellan klockan 08.00-13.00. I förskoleklassen arbetar vi till stor del efter Bornholmsmodellen. Förskoleklassen har egna lokaler som övergår till fritidsverksamhet klockan 13.00 med samma personal. Vi arbetar skolförberedande och strukturerat med bland annat engelska på lekfullt sätt och praktisk matematik, dessutom har vi ett språkstimulerande arbetssätt med tonvikt på läsning. Detta varvar vi med idrott, lekar och musik. Vi lägger stor vikt vid att arbeta med eleverna i mindre grupper. Vi arbetar för att elevernas första möte med skolan ska vara lustfyllt, lärorikt, utmanande och ge eleverna en god förberedelse inför fortsatta skolgången.

Fritidshem

Pilevallskolan har en fritidshemsverksamhet för elever från 6 år upp till 13 år. Fritidshemmet är uppdelat i två avdelningar, en för de yngre och en för de äldre med sammanslagning morgon och kväll. Fritids har egna lokaler med tillgång till studiehall, som ger möjlighet till till exempel filmvisning. Fritidshemmet har en egen del av skolgården med trädgårdsland men använder också andra delar av skolgården, inte minst våra nya multiarenor. Med de yngre eleverna arbetar vi tematiskt med möjlighet till att fritt få välja aktivitetsrum. De äldre ges i större utsträckning möjlighet till att själv välja aktiviteter. Vi lägger stor vikt vid lekens betydelse, värdegrundsfrågor och det sociala samspelet.

Föräldrasamverkan

Skolan har ett föräldraråd som är ett forum för samverkan mellan skola och hem. I varje årskurs utses föräldrarepresentanter som får inbjudan att en gång i månaden träffa skolans ledning samt personalrepresentant. Föräldrarådet ansvar för att bjuda in gästföreläsare en gång per termin.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!