Lillevångskolan F-5

Lillevångskolan är en F-5 skola belägen i den västra delen av staden.

Om vår skola och vårt arbetssätt

Vi har 400 kunskapstörstande elever varav drygt 250 även deltar i lärandet på fritidshemmet. Skolan inrymmer även en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp kallad Borgen 3-5. Skolan står inför en nybyggnation vilket innebär att vi inom något år flyttar in i en alldeles ny och toppmodern skolbyggnad.

På Lillevångskolan arbetar vi i enlighet med vår vision:

9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg. Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande!

På Lillevångskolan arbetar pedagogerna i team och i arbetslag. Teamet utgörs av ett antal pedagoger som ansvarar för en årskurs och detta team utgör elevens mentorsgrupp. Respektive elev har dock en särskild mentor men alla i teamet känner årskursens elever mycket väl och därför kan alla i teamet ta ett gemensamt mentorsansvar. Alla pedagoger arbetar med de ämnen vari man är behörig och legitimerad vilket säkerställer undervisningens och bedömningars kvalitet.

För att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar för lärande arbetar vi proaktivt med trygghet, studiero och trivsel. Skolans elevhälsoteam arbetar tillsammans med vårt elevstyrda trygghetsråd för att skapa en arbetsmiljö som upplevs som trygg, harmonisk och lustfylld. Trygghetsrådet är delaktigt i skapandet av ordningsregler och i arbetet med likabehandlingsplanen.

Ytterligare ett led i vårt arbete med trygghet är våra mycket populära rastaktiviteter som leds av två drivande pedagoger. Rastaktiviteterna bidrar med massor av glädje, rörelse och många skratt förutom att det har medfört en lugn och trygg rastmiljö.

Elevdelaktighet och elevinflytande är viktiga byggstenar i vårt arbete. Förutom klassråd, elevråd, matråd, trygghetsråd med flera sker det reella elevinflytandet och elevdelaktigheten i det dagliga arbetet. Inflytande och delaktighet skapar en känsla av sammanhang vilket gynnar lusten att lära.

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet så att alla elever ska ges möjlighet att nå sina mål. Alla elever ska utmanas så att utbildningen känns meningsfull och givande. Alla elever ska dessutom få den hjälp och stöd de behöver så som till exempel digitala verktyg. Varierade och anpassade undervisningsformer är en viktig faktor för att våra elever ska lyckas.

Lokaler, utemiljö och omgivning

Lillevångskolan ligger relativt centralt i Trelleborg med närhet till stadens kulturutbud. Bibliotek, badhus, idrottsplatser och parker finns i närområdet. Vi samarbetar aktivt med kommunens bibliotekarier i undervisningen såsom bokprat för elever, litteraturtips för pedagoger, undervisning i källkritik och mycket annat.

Skolan är utrustad med lokaler för undervisning i musik, slöjd, bild och idrott. Vidare finns stationär modern digital utrustning i alla klassrum. Inom kort ska alla elever från årskurs 4 ha sin egen dator vilket underlättar en varierad och lustfylld undervisning som är up to date.

Skolgården är stor och det finns en mängd alternativ för våra kreativa elever att få sina behov av rast, rörelse och lugn tillfredsställda. Den som inte väljer att delta i olika bollspel eller lekar kan istället leka i buskagen eller kanske lugnt sitta och samtala. Rasten är en viktig del av elevens vardag och en ypperlig möjlighet till lärande. Vid varje rast ansvarar de vuxna rastvärdarna för att eleverna mår bra och trivs. En mycket viktig arbetsuppgift.

Fritidshem

Fritidsverksamheten på Lillevångskolan utgår alltid från styrdokumenten med ett uttalat fokus på lärande. Vi arbetar aktivt med att synliggöra det viktiga lärandet i fritidshemmet. Verksamheten utgår alltid från eleven vilket säkerställs via elevdelaktighet och inflytande. Vi har förmånen att ha en fritidshemsutvecklare på skolan vilket bidrar till en kvalitativ fritidshemsverksamhet med ständig utveckling i fokus.

Fritidshemmet är organiserat i fyra hemvister som finns placerade i olika delar av skolbyggnaden. Förskoleklassen har sin egen hemvist, likaså har elever i årskurs 3-5 sin egen verksamhet. Elever i årskurs 1-2 delar på två hemvister vilka samverkar med varandra för att säkerställa likvärdighet och ett brett aktivitetsutbud. Hela skolan arbetar efter devisen att "alla elever är allas ansvar" vilket naturligtvis även gäller fritidshemmet. Det är därför självklart för oss att se de olika hemvisterna som ett fritidshem oavsett elevernas ålder eller hemvistens placering.

Föräldrasamverkan

Lillevångskolan har förmånen att samverka med ett engagerat föräldraråd med representanter från skolans alla årskurser. Föräldrarådet engagerar sig i alla tänkbara aktiviteter och frågor som gagnar eleverna.

Alla vårdnadshavare har kontakt med sitt barns mentor. Forum för sådan kontakt är utvecklingssamtal och föräldramöte och naturligtvis samtal när så behövs. Vi använder ett digitalt kommunikationssystem för reguljär kontakt med vårdnadshavare kallat Unikum.

Vårdnadshavare är vår viktigaste samarbetspartner varför vi är måna om att alltid värna om god kontakt. Vårdnadshavare kan alltid förvänta sig ett gott bemötande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?