Gylle

Gylle är en central särskild undervisningsgrupp för skolåren 1-6 som tar emot elever från hela Trelleborgs kommun. På Gylle går elever som av olika anledningar inte kan delta i den ordinarie skolverksamheten och som gynnas mer av att, under en begränsad tid, vistas i en särskild undervisningsgrupp.

Då en elev kommer till Gylle används mycket tid till att etablera och upprätthålla förtroendefulla relationer, både med eleven och med föräldrar/vårdnadshavare. Tyngdpunkten i verksamhetens arbete ligger därefter i att hjälpa eleven att finna tillbaks till lusten att lära, för att på sikt kunna nå målen för grundskolan. För att möjligheterna till detta ska optimeras läggs också stor vikt vid att träna den sociala samspelsförmågan.

I Gylle är vuxentätheten stor. Tack vare detta kan vi ta stor hänsyn till varje individs behov och skapa bra och nära relationer. Under skolplaceringen på Gylle tillhör eleven organisatoriskt sin hemskola och därmed är hemskolans rektor fortfarande huvudansvarig för eleven. Detta innebär också att all elevvård, det vill säga skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog tillhandahålls av hemskolan.

Verksamheten leds av Ingela Berglund. Personalstyrkan i Gylle består av två grundskollärare, två fritidspedagoger, en socialpedagog och en fritidsledare. Av dessa har en grundskollärare, en fritidspedagog samt socialpedagogen även specialpedagogexamen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?