Bäckaskolan F-6

Inom Bäckaskolans område finns två olika skolformer, särskolan och grundskolan. De båda skolformerna samverkar med varandra på flera olika sätt. I verksamheten har vi fokus på sambandet hälsa, lärande och demokrati.

Bäckaskolan
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Bäckaskolan

Om vår skola och vårt arbetssätt

Vår vision är att genom en positiv och glädjefylld miljö, skapa nyfikenhet, kreativitet och arbetsglädje i ett ansvarsfyllt och målmedvetet lärande. Vi ser olikheter som en tillgång där alla elever ska känna sammanhang och tillhörighet i skola och samhälle. Tillsammans med elever, vårdnadshavarna och all personal sätter vi kunskapen i fokus, nu och för framtiden!

Vårt motto är Sveriges gladaste skola.

Bäckaskolan finns i västra Trelleborg mittemellan natursköna Albäckskogen och Flaningen, med gröna områden strax utanför skolgården. Skolan är en F-6 skola och Grundsärskola med inriktning Träningsskola åk 1-9. Alla elever har en mentor som ansvarar för den viktiga kontakten skola-hem. Varje årskurs arbetar i team för att tillsammans skapa så goda förutsättningar som möjligt. För oss är det viktigt med ett helhetstänk kring våra elever både under dagarna och över skolåren, för att skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Eleverna ska känna "jag vet, jag kan, jag vill". Då skapar vi en skola som är tillgänglig för alla.

Ledning och personal

Skolan leds av rektor och biträdande rektor. På skolan arbetar cirka 65 personal. På Bäckaskolan vistas cirka 370 elever (cirka 350 på F-6 och cirka 20 på Träningsskolan) under skolveckan.

Undervisningen bedrivs av utbildade lärare, fritidspedagoger och förskollärare. Undervisningen utgår från styrdokumenten och tydlig- och synliggörs för eleverna. Eleverna ges möjlighet till inflytande och delaktighet utifrån ålder och mognad. Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras kontinuerligt i det skolgemensamma verktyget Unikum.

Elevhälsoteam

Vi har ett drivande elevhälsoteam som består av skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog biträdande rektor och rektor. Elevhälsoteamet fungerar som själva hjärtat av Bäckaskolan där vi i första hand arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Lärarna tillsammans med elevhälsoteamet arbetar aktivt för att eleverna ska kunna lära känna varandra och förstå hur de bäst fungerar ihop för att optimal inlärning ska ske. Vi är måna om att ha välutbildade, behöriga och engagerade lärare, som arbetar för att skapa bra relationer och erbjuda eleverna individanpassad undervisning.

Fokusområden

IKT (informations- och kommunikationsteknologi)

Samhället utvecklas och det påverkat både oss som privatpersoner och som yrkesmänniskor. Vi i skolan behöver förbereda våra elever bättre på att hantera det nya samhället genom att ge dem rätt verktyg för detta.

Kommunikation – Trygghet & Studiero

Vi vill att alla ska känna sig trygga och att det finns arbetsro i både klassrummet och utanför. Det är varje elevs rättighet.

Inkluderande lärmiljöer

Bäckaskolan arbetar utifrån att det är sammanhanget som ska anpassas efter individens behov. Alla elever ska känna sig delaktiga i ett kontext där de får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. I en inkluderande lärmiljö kan vi främja alla elevers utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt.

Matematikkunskaper ska öka och alla elever ska kunna läsa och skriva i åk 3

Som ett led i de kommunövergripande målen satsar vi på att driva matematikutveckling och svenskundervisning. Vi har ett nära samarbeta med kringskolor där vi tittar på hur vi gemensamt kan öka kunskaperna inom dessa område.

Fritidshemmet

På skolan finns fem fritidsavdelningar, Stranden – för elever i förskolklass, Norra- och Södra Lagun - för elever i årskurs 1 och 2, Korallen och Revet- för elever i årskurs 3-6. Fritidshemmet har ett tematiskt arbetssätt där skapande och fysiska aktiviteter är i fokus, men rekreation och vila är också en viktig del. Fritidshemmet arbetar dagligen med språk och kommunikation. Fritidshemmet är en tillgång för elever som har behov av omsorg före och efter skoltiden samt under lovtid.

Lokaler, utemiljö och omgivning

Bäckaskolan har egna specialsalar som idrottshall, slöjdsal med mera. Vi delar även lokaler med Fågelbäckskolan. Bäckaskolan har närhet till gröna områden i närheten såsom Flaningen och Albäckskogen och ligger bara ett stenkast från havet. För elever och personal som använder kollektivtrafik finns hållplatser i närheten.

Föräldrasamverkan

Några gånger per termin har föräldrar möjlighet att träffa rektor. Detta kallas forum för samråd. Här har du som förälder möjlighet för inflytande kring beslut som tas på skolan. Vårt forum har varit mycket framgångsrikt och lett till värdefulla förbättringar för elever och personal. Bäckaskolans forum för samråd sker på samma möte som föräldraföreningen Bäckaforum har möte.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?