Bäckaskolan F-5

Inom Bäckaskolans område finns två olika skolformer, särskolan och grundskolan. De båda skolformerna samverkar med varandra på flera olika sätt. I verksamheten har vi fokus på sambandet hälsa, lärande och demokrati.

Om vår skola och vårt arbetssätt

Bäckaskolan finns i västra Trelleborg mittemellan natursköna Albäckskogen och Flaningen, med gröna områden strax utanför skolgården. Bäckaskolan är en F-5 grundskola med cirka 290 elever. Varje årskurs arbetar i team för att tillsammans skapa så goda förutsättningar som möjligt. För oss är det viktigt med ett helhetstänk kring våra elever både under dagarna och över skolåren, för att skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Eleverna ska känna "jag vet, jag kan, jag vill". Då skapar vi en skola som är tillgänglig för alla.

Lärarna tillsammans med elevvårdsteamet arbetar aktivt för att eleverna ska kunna lära känna varandra och förstå hur de bäst fungerar ihop för att optimal inlärning ska ske. Vi är måna om att ha välutbildade, behöriga och engagerade lärare, som arbetar för att skapa bra relationer och erbjuda eleverna individanpassad undervisning.

Fokusområden

Under läsåret 2016/2017 fortsätter vi att satsa extra på tre områden.

  • SYV (studie- och yrkesvägledning). Det betyder att hela skolan tar ansvar för att utveckla eleverna i dessa frågor för att ännu bättre förbereda dem på livet i allmänhet och yrkeslivet i synnerhet.
  • IKT (informations- och kommunikationsteknologi). Samhället har ändrats drastiskt de senaste åren och påverkat både oss som privatpersoner och som yrkesmänniskor genom IKT. Vi i skolan behöver förbereda våra elever bättre på att hantera det nya samhället genom att ge dem rätt verktyg för detta.
  • Språkutvecklande arbetssätt. Alla våra lärare är språklärare. Det innebär att i de olika ämnena som eleven har undervisar inte bara lärarna i själva ämnet utan också i begrepp och vanligt förekommande ämnesspecifika texter.

Läxhjälp och elevvård

Vi anordnar läxhjälp med pedagog regelbundet för att eleverna ska få extra stöd med studier efter skoldagens slut. Som förälder kan du hitta läxor, prov och planeringar för varje årskurs på Klassbloggen på Unikum.

I vårt elevvårdsteam ingår skolpsykolog, studievägledare, kurator och skolsköterska och specialpedagog.

Vem kan gå på Bäckaskolan?

Vi välkomnar alla elever. Ring eller mejla för ett besök på vår fina skola.

Lokaler, utemiljö och omgivning

Bäckaskolan har egna specialsalar som idrottshall, slöjdsal med mera. Vi delar även lokaler med Fågelbäckskolan. Bäckaskolan har närhet till gröna områden i närheten såsom Flaningen och Albäckskogen och ligger bara ett stenkast från havet. För elever och personal som använder kollektivtrafik finns hållplatser i närheten.

Föräldrasamverkan

Några gånger per termin har föräldrar möjlighet att träffa rektor. Detta kallas forum för samråd. Här har du som förälder möjlighet för inflytande kring beslut som tas på skolan. Vårt forum har varit mycket framgångsrikt och lett till värdefulla förbättringar för elever och personal. Bäckaskolans forum för samråd sker på samma möte som föräldraföreningen Bäckaforum har möte.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?