Egenvård

Under 2012 beslutade Socialstyrelsen om ändringar i föreskrifterna om egenvård (SOSFS 2009:6). Socialstyrelsen har även publicerat ett nytt meddelandeblad som kan vara till hjälp vid bedömningar och utförande av egenvård (nr 6/2013).

Socialstyrelsens föreskrifter är juridiskt bindande.

Socialstyrelsens föreskrifter ställer krav på att en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, i regel behandlande läkare, har bedömt en viss åtgärd som egenvård i skolan. Det ankommer inte på vårdnadshavare eller på förskole-/skolpersonal att göra denna tolkning. En vårdnadshavare kan alltså inte "delegera" åt förskole-/skolpersonal att utföra egenvården. En legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården måste ha gjort denna bedömning och i förhållande till just förskole- eller skolmiljön. Bedömningen och en planering av egenvården måste uttryckligen framgå av dokumentation om egenvård från en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. I dokumentation av planeringen ska följande framgå:

 • vilken åtgärd som har bedömts som egenvård.
 • om patienten själv eller med hjälp av någon annan ska utföra egenvården.
 • hur information och instruktioner till den eller dem som ska utföra egenvården ska ges.
 • vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas om patienten har drabbats av eller har utsatts för risk att drabbas av skada eller sjukdom i samband med egenvården.
 • vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas om patientens situation förändras.
 • hur och när bedömningen av egenvården ska följas upp.
 • när en omprövning av bedömningen av egenvården ska göras.

Vad måste förskolan/skolan göra för att kunna utföra egenvård?

Förskolan/skolan måste, när vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk åtgärd utförs i skolan, via vårdnadshavarna begära in dokumentation från behandlande legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. I dokumentationen ska det framgå att åtgärden utgör egenvård i förskole/skolmiljö och hur den är planerad.

Den behandlande läkaren är skyldig att journalföra sin bedömning. Ett utdrag av denna journalanteckning, jämte den planering som läkaren har dokumenterat, kan motsvara informationen som ska finnas i dokumentationen.

I dokumentationen/journalanteckningen ska finnas konkreta anvisningar, enligt punkt1-7 ovan, som ska följas.

Dessa handlingar utgör den juridiska grunden för att förskolan/skolan ska få hjälpa till med egenvård.

Egenvård ska planeras så att den kan utföras på ett säkert sätt. Bland annat ska det vara tydligt för alla inblandade vad de ska göra om barnets/elevens situation förändras, vem som ska kontaktas om barnet/eleven riskerar att skadas och vem som ska ge instruktioner. Förskolechef/rektor ska se till att det på förskolan/skolan upprättas ett individuellt dokument (egenvårdsplan) med nedanstående innehåll

 • ett individuellt dokument (egenvårdsplan) med tydliga och utförliga rutiner kring det enskilda barnets/elevens egenvård i förskolan/skolan utifrån den planering av egenvård som gjorts av den behandlande legitimerade yrkesutövarens inom hälso- och sjukvården enligt punkt 1-7 ovan. Utförd egenvård ska alltid dokumenteras. Egenvårdsplan ska alltid omfatta, förutom själva planen, dokumentation från behandlande legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården samt dokumentation av utförd egenvård
 • vårdnadshavarnas dokumenterade samtycke till att förskola/skolan och den behandlande hälso- och sjukvården kan ha ett informationsutbyte kring egenvården i förskolan/skolan
 • vårdnadshavarnas dokumenterade samtycke till de individuella rutinerna kring barnets egenvård i förskolan/skolan
 • berörd förskolepersonals/skolpersonals acceptans av uppdraget, bekräftad genom underskrift och förskolechefens/rektorns godkännande.

Förskolechef/rektor har ett ansvar för att barnen/eleverna får hjälp med sin egenvård under den tid de vistas där. Det är viktigt att behandlande legitimerade yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården samarbetar med förskolechef/rektor och vårdnadshavaren så att egenvården kan fungera så tryggt och bra som möjligt.

Uppdraget att utföra egenvård är frivilligt och personalen har rätt att säga nej. Förskolechef/rektor måste då på annat sätt se till att barnets/elevens behov av egenvård kan utföras under vistelsetiden i förskolan/skolan. Om förskolechef/rektor anser att personalen i förskolan/skolan inte kan hjälpa en elev på ett säkert sätt måste ansvarig inom hälso- och sjukvården tillsammans med förskolechef/rektor komma överens om hur man ska lösa situationen. Någon från kliniken kan till exempel åka till förskolan/skolan och informera och instruera personalen så att egenvården kan utföras på säkert och tryggt sätt. Elevhälsan ansvarar inte för att utföra egenvård.

Rutin för förvaring av barns/elevs medicin

Läkemedlet ska förvaras under lås, alternativt hos barnet/eleven själv. Läkemedlet ska levereras i originalförpackning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!