Regler och rutiner

Här kan du läsa om vilka rutiner och regler som gäller för förskola.

Förskola 1-5 år

Förskola erbjuds barn från ett års ålder och i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete/studier eller på grund av andra särskilda behov.

Allmän förskola 3-5 år

Från höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds plats i allmän förskola med rätt till förskolevistelse 15 timmar i veckan. Förskolechef och personal på förskolan tar ställning till hur den allmänna förskolan ska organiseras tids- och resursmässigt. Lokala skillnader beträffande hur man lägger ut de 15 timmarna per vecka kan förekomma.

Allmän förskola följer skolåret och har samma lovdagar som skolan. Allmän förskola är avgiftsfri.

Arbetssökande och föräldralediga

Barn till arbetssökande/föräldralediga har rätt till plats i förskola 15 timmar/vecka.

Rutiner och regler för förskola

Barnet har rätt att vara på förskolan den tid då vårdnadshavare arbetar/studerar samtidigt inklusive restid till och från arbetsplats/skola.

Under semester eller annan ledighet har man inte rätt till förskola. Vårdnadshavare som är föräldralediga/arbetssökande uppmanas ha barnen hemma cirka fyra veckor under sommaren. Särskilda skäl gällande vistelsetid avgörs i samråd med respektive förskolechef.

Vid vårdnadshavares sjukdom gäller skälig tid i förhållande till sjukdomen. Skälig tid beslutas av förskolechef i samråd med vårdnadshavare.

Avgiften baseras på hushållets totala bruttoinkomst. Det är därför viktigt att alltid ha en aktuell inkomst registrerad. Du måste även uppdatera din ändrade familjesituation. Detta görs via IST Förskola & Fritidshem.

IST Förskola & Fritidshem

Introduktion

Ny miljö, nya rutiner och nya personalkontakter kräver en välplanerad introduktion. Under introduktionen får ditt barn i sin egen takt lära känna sin nya förskola, sina nya kompisar och pedagogerna som finns där. Introduktionen anpassas efter varje barns behov och kan därför ta olika lång tid. Du som förälder finns med under delar av introduktionen. Hör med din respektive förskola hur de brukar lägga upp introduktionstiden.

Förskolan använder det webbaserade verktyget Unikum för att synliggöra barnets utveckling och lärande i förskolan. Genom Unikum ges också vårdnadshavarna möjlighet till insyn och delaktighet i den dagliga verksamheten.

Måltid och specialkost

Kommunens måltidsservice ansvarar för måltiderna i våra förskolor. I deras kostpolicy finns mer information om maten som serveras.

Om ditt barn av etiska, religiösa eller allergiska skäl inte äter den ordinarie maten ska detta anmälas till måltidsservice inför introduktionen på förskolan. Aktuellt intyg utfärdat av legitimerad läkare eller legitimerad dietist ska lämnas tillsammans med anmälan av specialkost av medicinska skäl.

Skolmat och specialkost

Egenvård vid medicinering

När vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i förskolan, ska vårdnadshavarna lämna in dokumentation från behandlande legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. I dokumentationen ska det framgå att åtgärden utgör egenvård i förskolemiljö och hur den är planerad.

Avvikelse från gällande regler

Undantag från gällande regler kan göras efter prövning gentemot 8 kap. 5 och 7 § skollagen. Detta gäller barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?