Regler och rutiner

Här kan du läsa om vilka rutiner och regler som gäller för förskola.

Förskola 1-5 år

Förskola erbjuds barn från ett års ålder och i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov.

Allmän förskola 3-5 år

Från höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds plats i allmän förskola med rätt till förskolevistelse tre timmar/dag eller 15 timmar i veckan. Allmän förskola följer skolåret och har samma lovdagar som skolan. Allmän förskola är avgiftsfri.

Förskolechef och personal på förskolan tar ställning till hur den allmänna förskolan ska organiseras tids- och resursmässigt. Lokala skillnader beträffande hur man lägger ut de 15 timmarna per vecka förekommer.

Arbetssökande och föräldralediga

Barn till arbetssökande/föräldralediga har rätt till plats i förskola tre timmar/dag eller 15 timmar/vecka.

Rutiner och regler för förskola

I samband med att platsen accepteras ska vårdnadshavarna ange familjens omsorgsbehov. Detta görs via ett schema i e-tjänsten IST förskola och fritidshem som finns under Självbetjäning. Omsorgsbehovet är den tid då vårdnadshavare arbetar/studerar samtidigt inklusive restid till och från arbetsplats/skola. Förskolorna har normalt öppet mellan 06.30–18.30.

Under semester eller annan ledighet har man inte rätt till förskola. Vårdnadshavare som är föräldralediga/arbetssökande uppmanas ha barnen hemma cirka fyra veckor under sommaren. Särskilda skäl gällande vistelsetid avgörs i samråd med respektive förskolechef.

Under förälders sjukdom erbjuds barnet plats under tid som kan anses skälig.

Förändringar gällande familjeförhållande meddelas snarast till administratör eller personal på förskolan.

Introduktion

Ny miljö, nya rutiner och nya personalkontakter kräver en välplanerad introduktion. Föräldrarnas närvaro är avgörande för att barnen ska känna sig trygga under den första tiden. Introduktionsperioden är också viktig för framtida föräldrasamverkan.

Förskolan använder ett webbaserat verktyg Unikum som synliggör barnens utveckling och lärande i förskolan. Vårdnadshavarna ges möjlighet att få insyn och delaktighet i verksamheten.

Måltid och specialkost

Kommunens måltidsservice ansvarar för måltiderna i våra förskolor. I deras kostpolicy finns mer information om maten som serveras.

Om ditt barn av etiska, religiösa eller allergiska skäl inte ska äta den ordinarie maten ska detta anmälas till måltidsservice inför introduktionen på förskolan. Aktuellt intyg utfärdat av legitimerad läkare eller legitimerad dietist ska lämnas tillsammans med anmälan av specialkost av medicinska skäl. Anmälan av specialkost blir ett beslut när ni bifogar intyget.

Skolmat och specialkost

Egenvård vid medicinering

Förskolan måste, när vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk åtgärd utförs i skolan, via vårdnadshavarna begära in dokumentation från behandlande legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården. I dokumentationen ska det framgå att åtgärden utgör egenvård i förskolemiljö och hur den är planerad.

Avvikelse från gällande regler

Undantag från gällande regler kan göras efter prövning gentemot 8 kap. 5 och 7 § skollagen. Detta gäller barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?