Modeshögs förskola

Modeshögs förskola ligger nära hav och strand och erbjuder många utvecklingsmöjligheter för barnen.

Profil/inriktning

Modeshög förskola är en förskola med sex avdelningar, vilka är uppdelade efter ålder. Vi har tre avdelningar för yngre barn och tre avdelningar för äldre barn.

Förskolan erbjuder trygghet, glädje samt en kreativ och inspirerande miljö. Vi tar till vara på barnens förmåga, intresse och deras vilja att lära. Den dagliga kontakten med barnens föräldrar ser vi som värdefull.

Våra arbetsmetoder förnyas och utvecklas alltid med barnens intresse och behov i fokus. Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som utvecklats på de kommunala förskolorna i den norditalienska staden Reggio Emilia under snart femtio år. Modeshögs förskola inspireras i sitt arbete av det förhållningssätt och den barn- och kunskapssyn som filosofin står för. Verksamheten formas dock efter Sveriges, Trelleborg och förskolans egna förutsättningar samt utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

På Modeshögs förskola utgår vi från att det är vi vuxna som genom vårt förhållningssätt skapar ett klimat där varje individs tankar och åsikter respekteras. Att lyssna, vara lyhörd och tolka barns beteende är en förutsättning för att kunna ge barnen trygghet och det inflytande de har rätt till i verksamheten.

Med stigande ålder får barnen ett mer konkret inflytande över verksamheten. Från att som ettåring få bestämma vilken sång vi ska sjunga på sångstunden till att tillsammans med kompisarna delta i olika aktiviteter. Att kunna ge uttryck för sina åsikter, men också lyssna på andra, väga för och emot för att sedan komma fram till ett gemensamt beslut är en viktig träning i demokrati.

För oss är det viktigt att barnen känner tilltro till sin egen förmåga. Jag kan, jag duger och jag vill är känslor och upplevelser som varje barn ska bära med sig.

Våra temainriktade projekt utvecklar till exempel barnens kunskap inom språk, matematik, naturvetenskap, skapande och socialt samspel. Våra sagopedagoger utmanar barnen än mer i de olika tema-arbetena. Det är processen och inte resultaten som är det viktiga för barnen. Genom varierande pedagogisk dokumentation fångar vi upp barnens intressefokus och lärande. Att reflektera tillsammans med barnen över deras intressen och lärande fångar vi den viktiga processen i lärandet och kan utmana barnen där de befinner sig i processen.

Leken är grunden för allt lärande och genomsyrar hela vår verksamhet. Vi vill att det ska vara roligt att lära sig. I den fria leken får barnen bland annat utveckla sin förmåga att samarbete och att kompromissa, hur man är en bra kompis, utveckla sin fantasi och nyfikenhet, träna sina sociala färdigheter och förstå sin vardag.

Vi är Grön flagg certifierade och arbetar med kontinuerliga mål för att medverka till hållbar utveckling. Med naturen som mångfald, utifrån alla barns förutsättningar, ges barnen en god grund för ett livslångt lärande.

Genom att leka i naturen och med det som naturen erbjuder skapar vi förståelse för naturen. Direkta upplevelser med alla sinnen stärker vår naturkänsla och kunskapen om naturen börjar alltid i naturen. Där lär barnen sig genom att göra och uppleva. Det finns inget vi inte kan göra utomhus.

Läge, närmiljö och lokal

Modeshögs förskola ligger nära hav och strand och erbjuder många utvecklingsmöjligheter för barnen.

Vi erbjuder barnen en stimulerande miljö både inomhus och utomhus. Vår gård skapar nyfikenhet som uppmuntrar till äventyr och upptäckter och utepedagogiken genomsyrar vårt arbetssätt. Vårt motto är att allt man kan göra inne kan man också göra ute.

En härlig matsal finns på förskolan, där vi äter frukost, lunch och mellanmål. Två avdelningar äter alla målen på sina avdelningar. De barn som vilar gör det utomhus.

I vår ateljé arbetar vi med färg och form på ett lustfyllt sätt.

Öppettider

Vi har öppet mellan 6.30 och 18.30. Alla avdelningar öppnar 7.30 och stänger 16.30. Övrig tid är avdelningarna sammanslagna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?