Dalajärs förskola

Dalajärs förskola är vackert beläget vid fritidsområdet Dalabadet i utkanten av stan, med gångavstånd till naturreservat, fiskehamn och ridskola.

Profil/inriktning

Förskolan erbjuder en inspirerande miljö, där barnen kan känna trygghet och glädje. Vi tar till vara på barnens förmåga, intresse och deras vilja att lära. Den dagliga kontakten med barnens föräldrar ser vi som värdefull. Alla barn på vår förskola ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Förskolan består av sex avdelningar, vilka är uppdelade på två yngre barns avdelningar och en 1-5- års- avdelning samt tre avdelningar med ålder 3-5 år, varav en är en kommunikationsavdelning. På kommunikationsavdelningen är det är plats för fyra barn med primär språkstörning, integrerade med övriga barn. Språklig stimulans genomsyrar verksamheten och på avdelningen arbetar delvis också logoped och specialpedagoger.

Våra temainriktade projekt utvecklar till exempel barnens kunskap inom språk, matematik, naturvetenskap, skapande och socialt samspel. Det är processen och inte resultaten som är det viktiga för barnen. Genom varierande pedagogisk dokumentation fångar vi upp barnens intressefokus och lärande. Att reflektera tillsammans med barnen över deras intressen och lärande fångar vi den viktiga processen i lärandet och kan utmana barnen där de befinner sig i processen.

Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Barnet ska också utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av beslutsfattande och samverkan. Förskolan arbetar för att skapa en miljö som inbjuder barnen till delaktighet och medbestämmande.

Varje barn ska också utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö. Vi arbetar med värdegrunden som grund bland annat i olika kamrat- och –sago-tema.

Vi lägger stor vikt vid barnens sociala och emotionella utveckling samt problemlösning. Fokus ligger då på att barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina känslor och att avläsa andras samt försöka komma med lösningar när olika problem uppstår i vardagen.

Leken är grunden för allt lärande och genomsyrar hela vår verksamhet. Vi vill att det ska vara roligt att lära sig. I den fria leken får barnen bland annat utveckla sin förmåga att samarbete och att kompromissa, hur man är en bra kompis, utveckla sin fantasi och nyfikenhet, träna sina sociala färdigheter och förstå sin vardag.

Vi är Grön flagg certifierade och arbetar med kontinuerliga mål för att medverka till hållbar utveckling. Med naturen som mångfald, utifrån alla barns förutsättningar, ges barnen en god grund för ett livslångt lärande.

Läge, närmiljö och lokal

Dalajärs förskola är vackert belägen vid fritidsområdet Dalabadet i utkanten av stan, med gångavstånd till strand, naturreservat och fiskehamn.

Vi erbjuder barnen en stimulerande och föränderlig miljö både inomhus och utomhus. Vår inomhusmiljö ändras efter barngruppens intresse och behov och erbjuder olika rum för lärande i lek, rörelse och skapande. På vår stora gård finns en stimulerande och varierande miljö som skapar nyfikenhet och uppmuntrar till äventyr och upptäckter. Vårt motto är att allt man kan göra inne kan man också göra ute.

Öppettider

Vi har öppet mellan 6.30 och 18.30. Alla avdelningar öppnar 7.30 och stänger 16.30. Övrig tid är avdelningarna sammanslagna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?