Taxor förskola och fritidshem

Nedan följer avgifter och tillämpningsanvisningar för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg inom Trelleborgs kommun.

Höjt tak för maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 1 januari 2017

Från och med den 1 januari 2016 höjs inkomsttaket i maxtaxan inom förskola och fritidshem. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats. Den nya nivån för maxtaxan blir 45 390 kronor per månad för hushållets samlade inkomst. Det innebär exempelvis att den högsta avgiftsnivån höjs från 1 313 kronor till 1 362 kronor per månad. En höjning av maxtaxeavgifterna kommer att ske varje år.

Anmäl aktuell inkomst

Du som vårdnadshavare är skyldig att meddela när din inkomst ändras. Kontrollera i IST förskola och fritidshem att din/era inkomstuppgifter är aktuella.

Avgiftsnivåer för maxtaxan i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2017

Högsta avgift i förskola/pedagogisk omsorg (1-5 år) är för:

  • barn nr 1: 3 % av hushållets totala bruttoinkomst – dock högst 1 362 kronor per månad
  • barn nr 2: 2 % av hushållets totala bruttoinkomst – dock högst 908 kronor per månad
  • barn nr 3: 1 % av hushållets totala bruttoinkomst – dock högst 454 kronor per månad
  • barn nr 4: ingen avgift

Högsta avgift i fritidshem (6-13 år) är för:

  • barn nr 1: 2 % av hushållets totala bruttoinkomst – dock högst 908 kronor per månad
  • barn nr 2: 1 % av hushållets totala bruttoinkomst – dock högst 454 kronor per månad
  • barn nr 3: 1 % av hushållets totala bruttoinkomst – dock högst 454 kronor per månad
  • barn nr 4: ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Barn 1-2 år
Avgift enligt maxtaxa.

Barn 3-5 år
Tre-, fyra- och femåringar garanteras en avgiftsfri förskoleverksamhet (allmän förskola) omfattande 15 timmar/vecka under skolans läsår. De vårdnadshavare som har behov av plats utifrån förvärvsarbete/studier får en avgiftsreducering på maxtaxan med 20 procent från och med höstterminen det år barnet fyller tre. Vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa kan välja allmän förskola eller betalande plats.

Avgiften beräknas utifrån hushållets gemensamma inkomst. Överstiger hushållets inkomst 45 390 kronor betalas högsta avgift.

Räkning skickas ut omkring den 10:e varje månad till den adress där barnet är folkbokfört. Förfallodagen är alltid den sista i samma månad. Debiteringen sker i efterskott.

Avgift erläggs för 12 månader per år.

Vid krav på grund av obetald räkning debiteras inkassoavgift.

Månadsavgiftens storlek beror på hushållets totala bruttoinkomst samt antal barn i verksamheten. Med hushåll avses ensamstående, makar och sambo som är folkbokförda på samma adress.

Kontroll av inkomst kan komma att ske gentemot arbetsgivare, Försäkringskassa och Skattemyndighet.

Vid nyplacering ska inkomst och överenskommelse om vistelsetid lämnas senast när barnet börjar.

Högsta avgift kommer att debiteras tills inkomstuppgifter registreras via IST förskola och fritidshem.

Avgiftsändring kan endast göras vid månadsskifte.

Tillämpning och tolkning av avgiftstaxan görs av bildningsnämnden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?