Retroaktiv avgiftskontroll för förskola och fritidshem

Trelleborgs kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, enligt den taxa som gäller.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden till kommunen så att förskole- och fritidshemsavgiften för hushållet blir rätt. Avgiften grundas på hushållets totala inkomst före skatt.

Årlig retroaktiv avgiftskontroll

Trelleborgs kommun genomför varje år en avgiftskontroll för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning eftersom inkomstuppgifter från Skatteverket finns tillgängliga för bildningsförvaltningen att hämta först vid årsskiftet efter det år som gäller, till exempel kan uppgifterna för inkomståret 2018 tidigast hämtas i början av 2020. Taxan grundas på hushållets totala bruttoinkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

I den retroaktiva avgiftskontrollen ingår också kontroll av familjeförhållande samt eventuella felaktigheter i placeringsunderlaget avseende taxekategori.

Exempel: Den inkomst som vårdnadshavarna har lämnat till kommunen för 2018 jämförs med Skatteverkets uppgifter för samma år. Utifrån resultatet av jämförelsen får vårdnadshavarna ett återkrav eller en utbetalning. Avgiftskontrollen säkerställer att alla betalar rätt avgift för sin förskole- och/eller fritidshemsplacering.

Har du betalat för låg avgift?

Om avgiftskontrollen visar att hushållet har betalat för låg avgift kommer hushållet/vårdnadshavarna att få en faktura på mellanskillnaden. Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Om fakturan inte betalas och anstånd med betalningen inte beviljats hanteras fakturan enligt kommunens ordinarie inkassoförfarande.

Om hushållet/vårdnadshavarna behöver längre tid på sig att betala fakturan än de 30 dagarna, kan man ansöka om anstånd.

Fakturering

Faktureringen kommer att ske under 2020. Fakturan skickas till den person i hushållet som står som räkningsmottagare.

Räkningsmottagare och inkomstgrundare för placeringen har gemensamt betalningsansvar men det är den som står som räkningsmottagare på placeringen under kontrollåret som kommer att bli fakturerad. Bildningsförvaltningen fakturerar bara räkningsmottagaren och fördelar inte avgiften på flera personer. Om vårdnadshavarna har separerat efter kontrollåret ansvarar de tillsammans för att dela betalningen mellan sig.

Trelleborgs kommun kommer inte stänga av några barn från förskola eller fritidshem på grund av obetalda fakturor från avgiftskontrollen. Efter en påminnelse kommer fakturan gå vidare till inkasso.

Minimibelopp för fakturering

Om återkravet understiger 500 kronor på årsbasis kommer återkravet inte att faktureras.

Har du betalat för hög avgift?

Om avgiftskontrollen visar att hushållet/vårdnadshavarna har betalat för hög avgift kommer bildningsförvaltningen att betala tillbaka mellanskillnaden. Innan återbetalningen görs kommer andra eventuella skulder som hushållet/vårdnadshavarna har till kommunen att regleras.

Räkningsmottagare och inkomstgrundare för placeringen har gemensamt betalningsansvar men det är den som stod som räkningsmottagare på placeringen under kontrollåret som kommer få återbetalningen. Återbetalningen fördelas inte på flera personer. Om vårdnadshavarna separerat efter kontrollåret ansvarar de tillsammans för att dela pengarna mellan sig.

Minimibelopp för återbetalning

Om utbetalning understiger 500 kronor på årsbasis kommer inte utbetalningen att återbetalas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?