Delad placering

Vårdnadshavare som lever åtskilda men har gemensam vårdnad och där barnet bor växelvis hos de båda vårdnadshavarna, kan välja ett av två alternativ när det gäller förskole- och fritidsavgiften:

Alternativ 1

En av vårdnadshavarna tar hela avgiften och lämnar schema för både sina tider och den andre vårdnadshavarens tider, oftast var sin vecka. Avgiften baseras då på det ena hushållets inkomst och endast en vårdnadshavare får faktura. Den vårdnadshavare som tar hela avgiften ansvarar för att säga upp platsen.

Alternativ 2

Vårdnadshavarna väljer så kallad delad placering vilket innebär att båda lämnar var sitt schema och var sin inkomstuppgift. Avgiften baseras då för var och ett av hushållens totala bruttoinkomst. Vårdnadshavarna får var sin faktura. För att kunna tillmötesgå begäran om delad placering måste båda vårdnadshavarna fylla i blanketten "Delad placering" som finns under Självbetjäning. Detta för vi ska veta att ni är överens om beslutet. Båda vårdnadshavarna ansvarar för att säga upp sin del av platsen. En vårdnadshavare kan alltså inte säga upp platsen för båda vårdnadshavarna.

Observera: då den ena platsinnehavaren säger upp sin del av platsen, går hela betalningsansvaret till den andra platsinnehavaren som har tillsynsbehov.

Hushåll
Med hushåll avses ensamstående, makar och sambo som är folkbokförda på samma adress.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?