Taxor - förskola och fritidshem

Nedan följer avgifter och tillämpningsanvisningar för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg inom Trelleborgs kommun.

Höjt tak för maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 1 januari 2020

Från och med den 1 januari 2020 höjs inkomsttaket i maxtaxan inom förskola och fritidshem. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats. Den nya nivån för maxtaxan blir 49 280 kronor per månad för hushållets samlade inkomst. Det innebär exempelvis att den högsta avgiftsnivån höjs från 1 425 kronor till 1 478 kronor per månad. En höjning av maxtaxeavgifterna kommer att ske varje år.

Anmäl aktuell inkomst

Du som vårdnadshavare är skyldig att meddela när din inkomst ändras. Kontrollera i IST förskola och fritidshem att din/era inkomstuppgifter är aktuella.

Avgiftsnivåer för maxtaxan i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2020

Högsta avgift i förskola/pedagogisk omsorg är för:

  • barn nr 1: 3 % av hushållets totala bruttoinkomst – dock högst 1 478 kronor per månad
  • barn nr 2: 2 % av hushållets totala bruttoinkomst – dock högst 986 kronor per månad
  • barn nr 3: 1 % av hushållets totala bruttoinkomst – dock högst 493 kronor per månad
  • barn nr 4: ingen avgift

Högsta avgift i fritidshem är för:

  • barn nr 1: 2 % av hushållets totala bruttoinkomst – dock högst 986 kronor per månad
  • barn nr 2: 1 % av hushållets totala bruttoinkomst – dock högst 493 kronor per månad
  • barn nr 3: 1 % av hushållets totala bruttoinkomst – dock högst 493 kronor per månad
  • barn nr 4: ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn nr 1.

Barn 1-2 år
Avgift enligt maxtaxa.

Barn 3-5 år
Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har man rätt till en avgiftsfri förskoleverksamhet (allmän förskola) omfattande 15 timmar/vecka under skolans läsår. Kontakta förskolan eller förskoleadministrationen om du vill ändra till allmän förskola.

De vårdnadshavare som har behov av plats utifrån förvärvsarbete/studier får en avgiftsreducering på maxtaxan med 20 procent från och med höstterminen det år barnet fyller tre. Vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande kan välja allmän förskola eller betalande plats.

Avgiften beräknas utifrån hushållets gemensamma bruttoinkomst. Överstiger hushållets inkomst 49 280 kronor betalas avgift enligt maxtaxa.

Avgift erläggs för 12 månader per år.

Månadsavgiftens storlek beror på hushållets totala bruttoinkomst dividerat med 12 månader samt antal barn som hushållet har i förskolan och/eller på fritidshemmet. Med hushåll avses ensamstående, makar och sambo som är folkbokförda på samma adress.

Kontroll av inkomst kan komma att ske gentemot Skattemyndigheten. Om hushållet debiterats utifrån en felaktig inkomstuppgift kan efterdebitering eller återbetalning ske upp till tre år efter den månad ändringen avser.

Avgiften för förskola och fritidshem bestäms av hushållets avgiftsgrundande inkomst. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar att om inkomstuppgifterna inte överensstämmer med lämnade uppgifter ska avgiften justeras retroaktivt.

Vid nyplacering ska inkomst och överenskommelse om vistelsetid lämnas senast när barnet börjar. Debitering sker från första placeringsdagen.

För att avgiften ska bli korrekt är det viktigt att alltid ha en aktuell inkomst registrerad. Du måste även uppdatera din ändrade familjesituation, exempelvis separation eller nytt samboskap. Detta gör du via IST Förskola och Fritidshem.

Högsta avgift kommer att debiteras tills inkomstuppgifter registreras via IST Förskola och Fritidshem.

Avgiftsändring kan endast göras vid månadsskifte.

Faktura

Faktura skickas ut omkring den 5:e varje månad till respektive platsinnehavare. Förfallodagen är alltid den sista i samma månad. Debiteringen sker i efterskott.

Vid krav på grund av obetald faktura debiteras inkassoavgift.

Du kan betala avgiften via e-faktura. Då kontaktar du din bank. Om du vill betala med autogiro kontakta Ekonomiavdelningen i Trelleborgs kommun på .

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!