Elevhälsans medicinska del

Den medicinska delen av elevhälsan är kostnadsfri och består av skolsköterska och skolläkare.

Elevhälsans medicinska insatser är liksom barnavårdscentralens (BVC) en frivillig verksamhet. BVC-journalen lånas av skolsköterskan efter vårdnadshavarnas samtycke. Det är viktigt att vaccinationshandlingar samt längd- och viktkurva från BVC överförs till skolsköterskan.

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt och omfattas av samma sekretess som övrig hälso- och sjukvård.

Den medicinska delen av elevhälsans fokus i skolan är att:

  • ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor
  • följa elevers tillväxt och utveckling
  • vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
  • erbjuda vaccinationer enligt nationellt program och vid behov komplettera vaccinationerna om några tidigare doser saknas
  • bistå elever som har behov av särskilt stöd
  • medverka i utredningar kring enskilda elever
  • en säker och god arbetsmiljö för eleverna
  • hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet

Den medicinska delen av elevhälsans främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och omfattar hälsobesök, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser. Insatserna kan göras både individuellt och i grupp.

Skolsköterskan erbjuder samtliga elever tre hälsobesök under utbildningstiden i förskoleklass, grundskola/grundsärskola samt ett hälsobesök i gymnasie/gymnasiesärskolan. Inför hälsobesöken får elev och vårdnadshavare fylla i en hälsodeklaration. I hälsobesöket får eleven bland annat möjlighet att prata om sin hälsa, kost, sömn, fysisk aktivitet, skolarbete, trivsel och eventuell oro och ledsenhet. Med de äldre eleverna diskuteras även frågor om alkohol, narkotika, tobak, relationer, sex och samlevnad. Vårdnadshavarna inbjuds att delta vid hälsobesöken.

Utifrån hälsobesöken kan eleven ytterligare behöva följas upp och vid behov kallas till skolläkaren eller remitteras till annan kompetens. Mellan hälsobesöken erbjuds eleverna begränsade hälsokontroller samt vaccinationer. I Trelleborg kommuns skolor erbjuds och genomförs vaccinationer för eleverna enligt nationellt barnvaccinationsprogram efter båda vårdnadshavarnas samtycke.

Skolläkaren är medicinskt ansvarig och är skolsköterskans medicinska stöd. Skolläkaren ansvarar för ordination av vaccinationer utöver det nationella vaccinationsprogrammet. Skolläkaren träffar elever vid behov, med tonvikt på skolrelaterade hälsoproblem..

Hjälpte informationen på den här sidan dig?