Centrala stödorganisationen

Den centrala stödorganisationen är en del av bildningsförvaltningen och utgörs av personer med spetskompetenser inom olika områden: psykologi, hörsel, NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Vi handleder, utbildar och inspirerar lärare, pedagoger och skolledning inom dessa områden med syftet att höja barns och elevers måluppfyllelse och bidra till skapandet av miljöer som främjar barns och elevers lärande, utveckling och hälsa.

Vårt uppdrag

Den centrala stödorganisationen stödjer den pedagogiska verksamheten inom bildningsförvaltningen i Trelleborg, från förskola till gymnasiet. Vi arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande på olika nivåer – organisation, grupp och individ. Den centrala stödorganisationen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Uppdrag som ryms inom den centrala stödorganisationen är bland annat konsultation och handledning, kompetensutveckling samt vid behov individinriktat arbete. Det centrala stödteamet samverkar internt inom organisationen med bland annat elevhälsoteam, rektorer och personal inom verksamheten, men också externt i olika nätverk och med aktuella vårdgrannar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?