Centrala stödorganisationen

Den gemensamma stödorganisationen är en del av bildningsförvaltningen och utgörs av personer med spetskompetenser inom olika områden: psykologi, tal och språk, hörsel, NPF-pedagogik och skoldatatek. Vi handleder, utbildar och inspirerar lärare, pedagoger och skolledning inom dessa områden med syftet att höja barn och elevers måluppfyllelse och bidra till skapandet av miljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling och hälsa.

Vårt uppdrag

Den gemensamma stödorganisationen understödjer den pedagogiska verksamheten inom bildningsförvaltningen i Trelleborg, från förskola till gymnasiet. Vi arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande på olika nivåer – organisation, grupp och individ. Den centrala stödorganisationen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Uppdrag som ryms inom den centrala stödorganisationen är bland annat konsultation och handledning, kompetensutveckling, inspiration och omvärldsbevakning samt vid behov individinriktat arbete. Det centrala stödteamet samverkar internt inom organisationen med bland annat elevhälsoteam, förskolechefer, rektorer och personal inom verksamheten, men också externt i olika nätverk och med aktuella vårdgrannar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?