Beslut om marksanering vid gamla Albäcksdeponin

Publicerad:

Trelleborgs kommun har tagit fram förslag på åtgärder för marksanering av den tidigare brandövningsplatsen på Albäcksområdet. Bakgrunden är en regional inventering av brandövningsplatser som gjordes 2014 och som visade på föroreningar i marken.

Inventeringen har följts upp med nya provtagningar 2017 och 2018. Vid samtliga tillfällen har förekomst av ämnet PFOS och andra perfluorerande ämnen kunnat påvisas. Den tidigare brandövningsplatsen är belägen mellan Sysavs nuvarande avfallsanläggning och kommunens gamla avfallsdeponi.

På uppdrag av Trelleborgs kommun har konsultföretaget WSP kartlagt förekomst och nivåer av PFOS vid gamla Albäcksdeponin, samt utrett hur ämnet bäst ska tas om hand. Utredningen visar på förhöjda nivåer av PFOS i lakvattnet och på den numera nedlagda brandövningsplatsen i nordvästra hörnet av deponin, där brandskum innehållandes PFOS tidigare har använts.

I april i år beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommun att förelägga teknisk servicenämnd att presentera åtgärder för sanering av marken. På onsdagen tog teknisk servicenämnd ställning till det åtgärdsprogram som föreslås för att skydda miljön.

- Vi har haft löpande dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen om vilka åtgärder som bör vidtas, säger kommunens avfallschef Matts Karlsson. Samtidigt har vi haft avstämningar med Sysav som äger deponin intill för att se om vi kan samordna åtgärderna.

Förslaget på åtgärdsprogram grundas i WSP:s utredning. Åtgärderna innebär att marken på den gamla brandövningsplatsen ska täckas över med tätskikt, och att dräneringsvattnet tillsammans med lakvattnet från övriga deponin ska samlas upp och ledas till en reningsanläggning.

Nästa steg blir att Samhällsbyggnadsnämnden godkänner åtgärdsprogrammet. Parallellt med detta ska teknisk serviceförvaltning ta fram en handlingsplan för saneringsarbetet.

Åtgärdsprogrammet innebär att:

  • inget PFOS från lakvattnet över riktvärdena leds till kommunens avloppsverk,
  • att risken för att PFOS ska lakas ut från brandövningsplatsen minskar,
  • att vatten från deponin samlas upp genom ett kompletterande dräneringssystem och leds till en reningsanläggning som kommunen och Sysav driver tillsammans.

Bedömningen är att PFOS i lakvattnet ska kunna renas i upp till över 90 procent genom åtgärderna.

Bakgrund

Albäcksdeponin var i drift fram till år 1975 då verksamheten avvecklades.

Brandövningsplatsen har använts av Räddningstjänsten under ett antal år för att öva släckning i realistisk miljö. De senaste 14 åren ska brandövning med PFOS-skum förekommit endast vid ett tillfälle.

PFOS och andra perfluorerande ämnen är svårnedbrytbara i både miljö och organismer. Ämnet har tidigare använts i tillverkningen av bland annat rengöringsmedel och brandsläckningsskum, och som impregneringsmedel i exempelvis mattor, möbler, papper, textilier och läder.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?