Ny förskola till kvarteret Bollen

Publicerad:

Trelleborgs kommun gick i början av veckan ut med en markanvisning för uppförande och drift av en förskola i kvarteret Bollen. Marken som ska säljas ligger längst västerut i området Övre och Stadsparkskvarteren, där en stor stadsomvanling planeras. Kommunen söker aktörer både för att bygga och driva en ny förskola på platsen.

Bilden visar kvarteret Bollen. Det rödmarkerade området är markanvisningsområdet.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Bilden visar kvarteret Bollen. Det rödmarkerade området är markanvisningsområdet.

Kvarteret ligger i en spännande central del av Trelleborgs stad med stora kulturhistoriska värden. Kvarteret innehåller i dagsläget Parkens konferensanläggning, Generationsparken samt en rad mindre förenings- och möteslokaler. Tydligast finns de kulturhistoriska värdena bevarade i gamla Folkets hus, Sommarteatern och Danspaviljongen som samtliga är skyddade med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser i detaljplan.

Ska passa in i stadsmiljön

Vi ser framför oss en modern förskola på platsen, som utgår från barnperspektivet och passar väl in i stadsmiljön samt visar respekt för dess omgivning, säger Lena Borglund, Trelleborgs stadsarkitekt.

Byggnaden

Den nya förskolebyggnaden placeras i ett exponerat läge och i en viktig korsning, där det idag främst finns parkeringsplatser. Byggnaden ska genom sin placering bidra på ett positivt sätt till staden. Markanvisningsområdet utgör totalt cirka 2 765 kvadratmeter. Byggnaden får vara högst tre våningar och ha högsta byggnadshöjd 12 meter, vilket innebär att en något högre höjd tillåts än vad som finns inom kvarteret i dagsläget. Den högre höjden spelar dock väl mot den varierande byggnadshöjd som finns längs Norregatan i övrigt.

Då behovet av förskoleplatser är stort ser vi positivt på kreativa lösningar för att få till så många förskoleplatser som möjligt, berättar Emy Olofsson, mark- och exploateringsingenjör på kommunen som tagit fram prospektet för markanvisningen.. Till exempel kan friytor på tak vara aktuellt.

Ökat behov av förskolor

Med en ökande befolkning växer även behovet av förskolor. Antalet förskolebarn i Trelleborgs stad beräknas öka med cirka 600 barn till år 2026 och ytterligare cirka 600 barn till år 2033. Fram till år 2033 behövs 107 nya förskoleavdelningar i Trelleborgs stad (45 av dessa ersätter befintliga avdelningar som framöver planeras avyttras).

Förslagsinlämning

Förslag ska vara kommunen tillhanda senast 4 maj 2020 kl.16.00. Förskolan ska uppföras i privat regi. Exploatören förväntas hitta och samarbeta med en enskild huvudman för förskolans drift.

Läs mer på:

www.trelleborg.se/kvarteretbollen

Kontaktperson:

Emy Olofsson, mark- och exploateringsingenjör på Trelleborgs kommun
E-post: emy.olofsson@trelleborg.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?