Gamla Casablanca-tomten föreslås få tiovåningshus

Publicerad:

Detaljplan för Kiosken 1 med flera ligger nu ute för samråd. Den aktuella tomten är placerad mittemot Valengallerians entré på Nygatan, mellan kvarteret Bävern och Stortorget.

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostads- och centrumändamål och möjliggöra för byggnader som innehåller både bostäder och olika centrumverksamheter. Detaljplanen möjliggör två nya byggnader utmed Nygatan, placerade söder om Stadsparken och i förlängningen av kvarteret Bävern fram till Stortorget.

Varierande höjder

Byggrätten anpassar sig till omkringliggande befintliga byggnadsskalor med två varierande höjder, en högre i öster och en lägre i väster mot torget.

Gunnar Göransson, som är planarkitekt på kommunen, berättar om planförslaget:

Förslaget innebär att två nya byggnader integreras i stadens struktur samtidigt som de bidrar till nya rumsliga sammanhang. Det ska finnas ett arkitektonisk släktskap med bostadshusen inom kvarteret Bävern, samtidigt som bottenvåningarna ges en annan karaktär med tydlig transparens och öppen utformning.

Utmed Nygatan, sker en breddning av gångvägen för att möjliggöra en utformning likt den som finns utmed kvarteret Bävern. Passagen mellan Kiosken och kvarteret Bävern omgestaltas för en tydligare utformning som förbindelsestråk mellan Nygatan och Stadsparken.

Samrådsmöte den 9 mars

Allmänheten bjuds in till samrådsmöte måndagen den 9 mars klockan 17.00-18.30 i Rådhusets foajé, Algatan 13 i Trelleborg. Samrådstiden pågår till den 23 mars, vilket är sista datum för inkommande av synpunkter på samrådsförslaget.

Läs mer om detaljplanen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?