Fem miljoner kronor till en miljon medborgaridéer

Publicerad:

En miljon idéer är namnet när kommunen startar arbetet med medborgarbudget. Fem miljoner kronor är budgeterat för år 2020 och lika mycket är utlovat till nästa år. Modellen har använts länge internationellt och sedan några år tillbaka även på många håll i Sverige. En miljon idéer kommer att starta i kommunens södra landsbygdsområde i mitten på mars.

I juni 2019 beslutade Kommunfullmäktige att Landsbygdsmiljonen ska utvecklas till medborgarbudget – En miljon idéer. Utgångspunkten är att avsätta resurser till investeringar, låta medborgarna vara med och lägga fram förslag till hur resurserna ska användas och därefter i demokratisk ordning rösta fram vilka förslag som ska genomföras.

Modell för delaktighet

Medborgarbudget är en modell för delaktighet, som ska komplettera det goda samarbetet med föreningslivet för att nå samhällsengagemang hos ännu fler medborgare. Syftet är också att öka förutsättningarna för att investeringarna som genomförs kommer många till del.

Geografisk indelning för medborgarbudget

Startar i södra landsbygdsområdet

En miljon idéer kommer att genomföras uppdelat i geografiska områden, så att man tar ett område i taget. Tanken är att kommunens medborgare engagerar sig i sin lokala närmiljö och får möjlighet att påverka den. En miljon idéer kommer att starta i kommunens södra landsbygdsområde under våren 2020. Området sträcker sig från Gislöv och Simremarken, över Smygehamn till Beddingestrand.

Så här går det till

Modellen som Sverige Kommuner och Regioner (SKR) använder bygger på internationell forskning och erfarenheter som visar sig vara mest framgångsrik. Processen från idégenerering fram till genomförande görs stegvis och under tid. I korta drag går det till så här:

  1. Idégenerering - medborgarna kommer med förslag
  2. Kommunen bearbetar förslagen utifrån kriterier
  3. Medborgarna röstar på förslag
  4. Förslagen beslutas politiskt
  5. Förslagen genomförs

Arbetet med En miljon idéer startar i södra området i mitten på mars. Kommunen kommer att bjuda in till workshops för att sätta igång idéskapandet och informera om hur man går tillväga för att lämna idéer. Mer information kommer bland annat via kommunens hemsida.

Erik Lundström är vice ordförande i Kommunstyrelsen och har en aktiv roll i arbetet med En miljon idéer. Han poängterar:

Målet är att få så stor medverkan av boende i berörda orter som möjligt. Vi arbetar för att processen ska präglas av tillit och medskapande för alla parter som deltar och för medborgare i alla åldrar. Lokala föreningar är förstås viktiga aktörer.

Kriterier

Förutom geografisk uppdelning finns ramar för idéskapandet. En miljon idéer ska resultera i fysiska investeringar under 2020 inom följande områden:

  • Miljöåtgärder
  • Barn och ungas fritid
  • Äldres fritid

Miljöåtgärder omfattar åtgärder för tryggare och bättre miljö. Barn och ungas fritid gäller en aktiv fritid för alla barn i åldern 0-20 år. Äldres fritid gäller en aktiv fritid för alla i åldern +65.

Med fysisk investering menas förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller en plats, till exempel lekplats, badplats, promenadstråk, belysning, plantering i parkmiljö, bänkar och så vidare.

Vem får lämna förslag och vem får rösta

Alla medborgare oavsett ålder som är bosatta, går i skola, arbetar, har släktingar eller på annat sätt har koppling till det aktuella området får lov att lämna förslag. Alla folkbokförda medborgare inom det aktuella geografiska området får rösta – även barn. Varje medborgare får lägga tre röster.

Resultatet av rösterna fastställer prioriteringsordning av åtgärderna. Skälet till att varje person har flera röster är att erfarenheten visar att medborgarna oftast lägger sin första röst på sitt eget förslag. De andra rösterna fördelas mer solidariskt.

Ett förslag får kosta högst en miljon kronor, så åtminstone fem olika förslag kan genomföras efter en röstning. Kanske fler! Förhoppningsvis är de första idéerna genomförda vid slutet av året, tillägger Erik.

Mer information om En miljon idéer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?