Årets resultat är klart

Publicerad:

Trelleborgs kommun gör ett ekonomiskt resultat på 73 miljoner kronor för 2019. Därmed uppnår kommunen både budget och det finansiella målet för god ekonomisk hushållning.

Kommunens preliminära resultat uppgår till 73,0 miljoner kronor för helåret 2019. I årets resultat ingår en realisationsvinst från avyttring av anläggningstillgångar.

Årets resultat enligt resultaträkningen (mnkr) 73,0
- realisationsvinst vid avyttring av anläggnningstillgångar -2,6
Årets resultat efter justeringar (mnkr) 70,4

Efter justeringar uppgår det preliminära resultat enligt balanskravet till 70,4 miljoner kronor jämfört med 28,9 miljoner kronor i fjor. Budgeten för år 2019 motsvarade ett resultat på 61,5 miljoner kronor.

2019 års resultat innebär att kommunen når upp till både budget och det finansiella målet för god ekonomisk hushållning år 2019. Det starka resultatet gör det möjligt att avsätta 10 miljoner kronor till resultatutjämningsreseven. Detta kommer att läggas fram som förslag till beslut i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

- Jag är nöjd med det finansiella resultatet i Trelleborgs kommun. Nu tittar vi framåt och ger mer maskinellt och digitalt stöd till samtlig personal. Vi måste bli väldigt mycket bättre på uppföljning, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

Nämndernas resultat

Nämndernas preliminära resultat med avvikelse mot budget redovisas i tabellen nedan.

(mnkr) Utfall Budget Avvikelse
Kommunstyrelsen -151,8 -152,1 0,3
Överförmyndaren -6,3 -6,7 0,4
Valnämnd -1,7 -2,0 0,3
Revision -2,2 -2,2 0,0
Socialnämnd -847,4 -817,4 -30,0
Bildningsnämnd -1 041,6 -1 043,3 1,7
Kultur- och fritidsnämnd -121,0 -121,7 0,7
Arbetsmarknadsnämnd -82,7 -91,8 9,1
Samhällsbyggnadsnämnd -23,5 -23,7 0,2
Teknisk servicenämnd -107,1 -95,6 -11,5
Summa -2 385,3 -2 356,5 -28,8

Kommunsstyrelsens redovisar ett överskott med 0,3 miljoner kronor jämfört mot budget.

Överförmyndaren redovisar ett överskott med 0,4 miljoner kronor jämfört med budget.

Valnämnden redovisar ett överskott med 0,3 miljoner kronor jämfört mot budget

Revisionen följer antagen budget.

Socialnämnden redovisar ett underskott med 30,0 miljoner kronor jämfört mot budget. Ett omfattande effektiviseringsarbete har bedrivits kring bemanningsplanering och full effekt utifrån detta arbete kom först årets tre sista månader där förvaltningen minskade med 25 000 vikarietimmar. Detta arbete kommer att ha full effekt för 2020 varvid helårseffekt kommer att uppnå, vilket innebär minskade kostnader om ca 8,5 mkr. Ytterligare åtgärder kommer verkställas under 2020 som kommer medföra minskade kostnader, som exempelvis assistans i privat regi. Sjuksköterskeenheten är en verksamhet som redovisar underskott på grund av inhyrd personal. Full bemanning har uppnåtts från september.

Bildningsnämnden redovisar ett överskott med 1,7 miljoner kronor jämfört mot budget.

Kulturnämnden och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 0,7 miljoner kronor jämfört mot budget.

Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott med 9,1 miljoner kronor jämfört mot budget.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott med 0,2 miljoner kronor jämfört mot budget.

Tekniska servicenämnden redovisar för den skattefinansierade verksamheten, ett underskott på 11,5 miljoner kronor jämfört mot budget.

Samtliga taxefinansierade verksamheterna redovisar underskott för verksamhetsåret. Elnäts-verksamheten redovisar ett underskott på 4,6 mnkr.

Vatten- och avloppsverksamhet redovisar ett underskott på 4,4 mnkr..

Avfalls- och återvinningsverksamheten redovisar ett underskott med 0,2 mnkr.

Årsredovisningen klar i april

Bokslutskommunikén gäller endast kommunens förvaltningsdrivna verksamheter. I den kommande årsredovisningen, som ska tas upp i kommunfullmäktige i april, kommer resultat och ekonomisk ställning för hela kommunen, inklusive bolagen, att redovisas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?