Östra verksamhetsområdets framtid tar form

Publicerad:

Nu har Trelleborgs kommun arbetat fram en strukturplan för framtida business center Trelleborg. Planen, med tillhörande kartor, visar i grova drag hur det östra verksamhetsområdet kan omvandlas och utvecklas. I strukturplanen beskriver kommunen hur platsen är tänkt att fungera i framtiden, med transporterinfrastruktur, bebyggelsestruktur och grönstruktur.

Bilden visar hur området är tänkt att delas in i grova drag.
Foto: Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Bilden visar hur området är tänkt att delas in i grova drag.

Dokumentet pekar bland annat ut var inom området ett framtida logistikcenter kan placeras, hur de stora vägstråken bör dras och hur större respektive mindre bebyggelse för företag kan klustras.

Planen bygger på en etappvis utbyggnad där kvartersbildningen är i balans med verksamheternas behov. Gator och vägar är strukturbildande och utgör grundstommen strukturplanen. Befintliga verksamheter och vissa av de gator som redan finns inom området ska vara kvar.

Området består av två delar med en mellanliggande grön zon. Den västra delen planeras för uppställningsplatser och serviceytor för hamnens behov i anslutning till planerad ringväg och ny hamninfart. Den östra delen blir fortsatt ett verksamhetsområde med tonvikt på logistik och produktion. Mellan de två delarna ska området kring Dalköpingeån utvecklas till ett värdefullt grönområde.

- Områdets norra del planeras för större verksamheter med behov av tung trafik och tillgång till järnvägsspår i form av det industrispår som redan finns där. I söder planerar vi för mindre verksamheter som inte har behov av tung trafik, berättar kommundirektör Fredrik Geijer.

Syftet med strukturplanen är att kommunen, tillsammans med övriga intressenter inom området, skapar en gemensam vision, en gemensam målbild och tydliga riktlinjer för innehåll och disposition av området. Befintliga och möjliga framtida intressenter har haft möjlighet att delta i förarbetet med strukturplanen, i syfte att skapa en hållbar stadsutveckling.

Strukturplan Business center Trelleborg (PDF-dokument, 16,9 MB).

Vad är en strukturplan?

Strukturplanen är ett visionärt dokument som framhäver stadsdelens potential till utveckling. Den ska fungera vägledande vid kommande planläggning och utveckling av stadsdelen. En strukturplan redovisar den fysiska strukturen för ett områdes långsiktiga utveckling.

Bakgrund

Arbetet med business center Trelleborg är del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 som innebär satsningar på stadsutveckling, näringsliv och infrastruktur. Projektet inleddes 2016 efter att kommunfullmäktige med bred majoritet beslutat att kommunen senast 2025 ska ha en östlig ringväg och östlig hamninfart.

Kuststad 2025 bidrar till utvecklingen av Trelleborg som en attraktiv och expanderande regional kärna. Genom innovativ och strategisk samhällsplanering utnyttjar Trelleborgs kommun närheten till Europa och läget i Öresundsregionen. Tillsammans skapar vi en attraktiv plats att leva, verka och bo på.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!