Regeringens utredare har analyserat kostnader för ringväg och hamninfart

Publicerad:

På uppdrag av regeringens utredare för ökat bostadsbyggande har företaget WSP gjort en kostnadsberäkning av östlig ringväg, en ny östlig hamninfart och ny dragning av västra ringvägen i Trelleborg. Summorna i rapporten är i linje med kommunens tidigare bedömningar.

- Det är mycket bra att vi har fått en tydlig och sammanfattande bild. Kostnaderna som redovisas stämmer med vad vi tagit höjd för i vår långsiktiga investeringsstrategi för åren 2019-2044, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsen ordförande i Trelleborg.

Utredningen har beställts och bekostats av regeringens särskilde utredare för större samlade exploateringar. Utredarens uppgift är att stötta kommuner och andra berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen när det råder svåra planeringsförutsättningar. Syftet är att främja ett ökat bostadsbyggande i Sverige.

WSP har i sin kostnadsberäkning delat upp kostnaderna för de planerade satsningarna på infrastruktur i de tre delar:

  • Östra ringvägen, som planeras som en kommunal väg och finansieras av Trelleborgs kommun med hjälp av EU-bidrag
  • Östra hamninfarten med uppställningsytor för hamntrafik, som finansieras av Trelleborgs Hamn AB med hjälp av EU-bidrag
  • Västra ringvägen, som finansieras av Trelleborgs kommun

Enligt beräkningen kommer östra ringvägen att kosta cirka 350 miljoner kronor, hamninfarten med uppställningsytor cirka 520 miljoner kronor samt västra ringvägen cirka 80 miljoner kronor. I samtliga bedömningar ingår uppskattad kostnad för gator, vägar, ledningar och byggnadsverk.

I beräkningen redovisas också övergripande kostnader som totalt för alla de tre delar beräknas landa på cirka 380 miljoner kronor. Detta inkluderar kostnader för entreprenadstyrning, projektering, generella osäkerheter, arkeologi, sanering av föroreningar, indexuppräkning samt byggherrekostnader.

EU-logga

Om metoden

Konsultföretaget WSP har tagit del av allt befintligt utredningsmaterial för östra ringvägen, östra hamninfarten samt västra ringvägen. Det handlar bland annat om planprogram, kvalitetsprogram, kostnadsbedömningar, prisuppgifter och annat arbete som kommunen utfört och beställt de senaste åren.

Underlagen har analyserats och kvalitetsgranskats innan WSP slutligen sammanställt en helhetsbild. Kostnaderna kommer att redovisas som minsta-, troligaste- och maxvärden. Metoden brukar benämnas som succesiv kalkyl, där avsikten är att kostnaderna ska bli mer precisa efterhand som osäkerheterna minskas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?