Översvämningar och högvatten

Publicerad:

De kraftiga regn som kan drabba en kommun kan få stora och allvarliga konsekvenser, bland annat till följd av svårigheter att avleda stora mängder dagvatten på kort tid. Redan vattenmättad terräng och stora hårdgjorda markområden kan öka problemen.

Översvämning kan orsakas av höga flöden i vattendrag till följd av till exempel snösmältning eller långvarigt regnande, men också av plötslig och lokal nederbörd som är så kraftig att vattnet inte hinner rinna undan när det når marken.

Med höga flöden menas ett högt flöde av vatten i ett vattendrag och en höjning av vattennivån. Höga flöden innebär inte alltid översvämning.

Med översvämning menas när vattnet i ett vattendrag överskrider ett vattendrags eller en sjös normala utbredning.

Höga flöden i vattendrag och översvämningar av vattendrag har tidigare varit vanligast vid vårflod men på senare år har översvämningar förekommit under alla årstider, även vintertid.

Kraftigt lokala regn kan ställa till med höga flöden i vattendrag som då snabbt svämmar över. Omfattande regnmängder som inte tas om hand av marken eller i dagvattensystem kan tränga upp ur brunnar både i och utanför fastigheter och samlas i lågpunkter i terrängen. Brister i dränering runt fastigheter, igensatta brunnar och vägtrummor ökar ofta på problemen.

Din beredskap för översvämning

Hur skyddar vi oss? Den enskilde har ett ansvar att fundera över hur man själv kan skydda sig mot översvämningar. Det finns många och små relativt enkla åtgärder man som enskild kan göra, exempelvis se över sin dränering, skaffa golvbrunnar som går att stänga, eventuellt införskaffa en egen dränkbarpump och översvämningsskydd.

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda din egendom. Räddningstjänsten kan behöva prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet, så det är inte säkert att du får hjälp om din källare översvämmas.

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Om översvämningen hindrar dig att lämna din plats, stanna kvar på ett högt och säkert ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal.

Varning och prognos

SMHI bevakar regnmängder, höga flöden i vattendrag och vattennivåer i landets sjöar och i havet. Myndigheten kan varna berörda medier, myndigheter och kraft- och vattenregleringsföretag.
Läs mer om väderprognoser på www.smhi.se

Läs mer på våra sidor om skyfall och översvämning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?