Trelleborgare har fått tycka till om socialförvaltningens verksamheter

Publicerad:

Nu finns jämförbara resultat med andra kommuner. De nationella brukarundersökningarna inom individ- och familjeomsorg, LSS samt vård och omsorg ger flera positiva signaler och pekar även på utvecklingsområden.

Äldreboenden och kommunens hemvård får sitt resultat från Socialstyrelsens nationella undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". Individ- och familjeomsorgen (IFO) och LSS deltar i den nationella undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) står för.

Samtliga undersökningar har genomförts under 2018. Under januari 2019 publicerades resultatet från SKL:s undersökningar i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Det innebär att det nu finns jämförbara resultat med andra kommuner inom samtliga verksamhetsområden.

Höga betyg för individ- och familjeomsorgen

Jämfört med genomsnittet i Sverige får IFO i Trelleborg höga betyg. Totalt sett ligger verksamheten över snittet på alla punkter. Undersökningen handlar till exempel om bemötande, tillgänglighet och delaktighet. De som besvarat frågorna är överlag mycket nöjda både i kontakten med verksamheten och med den hjälp som har erbjudits.

Utöver de områdena som omfattas av SKL:s undersökning, vilket är barn- och ungdomsvård och missbruksvård, har IFO i Trelleborg även på eget initiativ genomfört undersökning inom familjerätt och på myndighetssidan. Överlag är resultaten goda här också men det finns utrymme för förbättring när det gäller att komma i kontakt med myndighetsdelen.

Även LSS kan nu jämföra sitt resultat med övriga kommuner och i likhet med IFO är brukarna som svarat nöjda på en rad punkter. Frågorna handlar om hur brukarna upplever självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel i verksamheterna. De som deltog i undersökningen var daglig verksamhet, gruppbostad och servicebostad och svarsfrekvensen var högre jämfört med föregående år. Andelen positiva svar var hög gällande frågor om exempel delaktighet och inflytande medan resultatet var något sämre på frågan om man vet vem man ska prata med om något är dåligt.

Nationell minskning inom hemvård

Vård och omsorg har överlag fått goda resultat på särskilt boende men inom hemvården är siffrorna lägre på vissa punkter. Denna minskning har, enligt Socialstyrelsen, även skett nationellt. Undersökningen riktar sig till alla personer över 65 år som antingen bor på särskilt boende eller i eget boende med insatser från hemvården.

I undersökningen finns en mängd frågor som bland annat handlar om egenupplevd hälsa, boende- och måltidsmiljö, bemötande och förtroende, känslan av trygghet, aktiviteter, tillgänglighet och hur sammantaget nöjd eller missnöjd man är med den hjälp som ges.

Läs mer

På Socialstyrelsens och Koladas webbplatser finns mer information om brukarundersökningarna och resultaten för den som vill fördjupa sig ytterligare.

Socialstyrelsen
Kolada, IFO
Kolada, LSS

Hjälpte informationen på den här sidan dig?