Start för gemensam utredning om infart

Publicerad:

Kan den befintliga infarten till Trelleborgs Hamn kombineras med möjligheten att bygga nya stadsdelar? Det ska företaget Spacescape undersöka i en utredning som Trelleborgs kommun och Trafikverket tillsammans bekostar.

Kommunen och Trafikverket har under lång tid bedömt förutsättningarna för att klara målen för hamnen och stadsutvecklingen olika. Organisationerna enades i fjor om att genomföra en utredning som ska analysera behoven av förbättringar kring den nuvarande hamnanslutningen från väster.

Nu har uppdraget gått Spacescape som kommer att arbeta med frågan under ett par månader. Företaget ska föreslå åtgärder på E6 och Travemündeallén både på kort sikt (10 år) och i ett längre perspektiv.

Utredningen ska ge svar på om det är realistiskt att bygga nya stadsdelar i västra delen av hamnen samt utveckla och förbättra för hamntrafiken med en västlig infart. Både kommunen och Trafikverket har ansvar för infrastrukturen i området.

Det är viktigt att vi för en fortlöpande dialog med Trafikverket och andra statliga myndigheter när det gäller utvecklingen av Trelleborg, säger kommundirektör Fredrik Geijer. Därför är det naturligt att tillmötesgå Trafikverkets önskemål om att titta närmare på dagens angöring av hamnområdet, och hur detta påverkar utbyggnaden av Sjöstaden.

Utredningens resultat ska redovisas i april och arbetet delas upp i två steg. I det första steget gör Spacescape sin analys. Förslagen presenteras vid en workshop med företrädare för Trafikverket, Trelleborgs kommun, Trelleborgs Hamn AB, Region Skåne och länsstyrelsen Skåne. Efter workshopen ska konsulten slutjustera utredningen utifrån diskussionerna under workshopen. Studien inleds med ett platsbesök i Trelleborg.

Samtidigt ligger kommunfullmäktiges beslut att bygga en ny infart från öster, fast. Den planerade ringvägen utgör en del i det framtida trafiksystemet i och kring Trelleborg. Andra delar i det stora projektet Kuststad 2025 är planeringen av Business Center Trelleborg och stadsutvecklingen i västra och centrala hamnområdet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?