Inlösta bostadsfastigheter ska hyras ut

Publicerad:

Bostadsfastigheterna inom markzonen för ringväg och hamninfart som kommunen köper in genom frivillig förtida inlösen ska så snart som möjligt hyras ut via så kallade rivningskontrakt. Principen är att inga hus ska stå tomma i väntan på att de nya vägarna ska byggas.

Efter att ett hus köpts in och kommunen fått tillträde till fastigheten är det den kommunala organisationen som tar över ansvaret för förvaltningen. Alla inlösta hus ska besiktigas, inventeras och dokumenteras av ett externt företag.

Fastigheterna ska förvaltas utifrån kommunala behov och hyras ut till privatpersoner enligt samma principer som finns i Trelleborgshems överenskommelse med kommunen. Uthyrningen kommer att ske via Boplats Syd.

Uthyrningen kommer att ske genom så kallade rivningskontrakt, som fungerar på samma sätt som om hyresgästen hyrt tills vidare och i första hand, men utan besittningsskydd. Uppsägningstiden på hyreskontrakten blir tre månader. Grundprincipen är att de inlösta fastigheterna hyrs ut i befintligt skick och att endast de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla lagkraven på kommunen som hyresvärd ska genomföras. Hyresnivån beror på fastighetens skick och läge samt de åtgärder som eventuellt krävs för att huset ska kunna hyras ut.

Trelleborgs kommun har anlitat juridisk expertis för att säkerställa att förvaltning och uthyrning av de inlösta bostadsfastigheterna uppfyller de lagkrav som finns.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade i mars 2018 beslut om att fastighetsägare inom markzonen för planerad ringväg och hamninfart ska erbjudas frivillig förtida inlösen. 85 miljoner kronor har avsatts för inlösen. (Markzonen = vägens bredd på 14 meter samt 30 meters skyddszon på vardera sida).

Skälet till beslutet är att kommunen har förståelse för svårigheten att sälja en fastighet i den aktuella markzonen under planeringsprocessen, även om det är först när detaljplanerna vunnit laga kraft som kommunen har skyldighet och rättighet att lösa in fastigheter med beteckningen allmän plats i planen.

Planerad ringväg och östlig hamninfart är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 som syftar till att bygga nya stadsdelar med cirka 4 000 bostäder i det gamla hamnområdet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?