Beredskap för värmeböljor

Publicerad:

I framtiden kan extrema värmeböljor bli allt vanligare – även i Sverige. Det innebär stora utmaningar för kommunerna, som behöver ha ett särskilt fokus på utsatta grupper som barn och äldre. Trelleborgs kommun får nu hjälp av forskare från RISE i Göteborg att öka beredskapen och mildra effekterna av värmeböljorna.

Det var värmeböljorna under sommaren 2018 som skakade om Sverige och i offentliga verksamheter som förskolor, vårdcentraler och äldreboenden blev situationen märkbar.

Två forskare på RISE arbetar med ett projekt som ska öka samhällets beredskap för extrema värmeböljor. Målet är att beskriva de aktuella trenderna, och föreslå metoder och strategier för hur kommuner kan förebygga och hantera värmeböljorna.

– Om det kommer fler värmeböljor som under sommaren 2018 får vi stora problem. Framför allt med sårbara grupper som äldre eller barn, som drabbas hårdare vid extrema temperaturer, säger Özüm Durgun.

– Det här är en fråga som Sverige inte har behövt tänka på så mycket, men klimatförändringarna gör att vi förmodligen kommer få hantera fler värmeböljor framöver. Medvetenheten om den här utmaningen behöver öka, och kommunerna måste höja sin beredskap, säger Maria Håkansson.

Projektet sker i samarbete med kommunerna Lerum och Trelleborg, där analyser och intervjuer kommer att genomföras under vården. De båda kommunerna är väldigt olika till sin struktur – Lerum är en inlandskommun med mycket skog, medan Trelleborg är en kustnära jordbrukskommun.

Åtgärder kan handla om allt ifrån att skapa skuggor på skolgårdar och rutiner för skolbarnens utevistelser, till att se till att matleveranser fungerar och att kommunens äldreboenden är byggda för att hantera värmeböljor, säger Maria Håkansson.

För att få en bild av hur olika områden i kommunerna påverkas vid extrema temperaturer ska så kallade värme-ö-kartor skapas, bland annat med hjälp av satellitdata och nationell meteorologisk information. Genom att jämföra perioder av värmeböljor med år med genomsnittliga temperaturer kan forskarna hitta värmetrender och se vilka platser som är extra utsatta.

– Syftet är att hitta de varmaste områdena i kommunerna, de vi kallar "hot spots." Är exempelvis alltid stadskärnan varmast, eller är hela områden jättevarma under värmeböljorna? Vi vet att temperaturerna påverkas av om det finns många byggnader, och att "blått och grönt" ger svalka – det vill säga vatten och grönområden som parker eller skog, säger Özüm Durgun, som ansvarar för analyserna i kartläggningen.

- För oss i Trelleborgs kommun är det en otrolig förmån att på detta sätt få värdefull hjälp av forskare att komma till rätta med de stora samhällsutmaningar som ligger framför oss. Vi ska inte tro att sommaren 2018 var en engångshändelse, vi måste ha beredskap för att hantera fler sådana varma somrar, säger Anitha Ljung, klimat- och hållbarhetssamordnare i Trelleborgs kommun.

I projektet ska personer med olika roller inom Lerums och Trelleborgs kommun intervjuas; både beslutsfattare och människor som planerar eller arbetar i de olika verksamheterna. Tanken är att se vilken beredskap och vilka strategier som finns – och att dra nytta av erfarenheter från tidigare värmeböljor. Bägge kommunerna är involverade i projektet och dess utveckling från start, i en samskapande process där kommunerna bland annat kommer att diskutera analys- och intervjuresultat tillsammans med forskarna.

När forskningsarbetet avslutas i slutet av 2021 ska projektet ha tagit fram metoder, lösningar och strategier för beslutsstöd, som gör kommunerna bättre förberedda och anpassade för framtidens ökande temperaturer. Förhoppningsvis kan också kostnader minskas för kommunerna, exempelvis för resurskrävande kylningsutrustningar. Även om studien utförs i just Trelleborg och Lerum är målet att kunskaperna ska användas bredare än så.

– Självklart är alla kommuner och exempelvis Folkhälsomyndigheten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, viktiga målgrupper. Men även fastighetsägare, byggföretag, räddningstjänst och de som planerar vår urbana miljö. Och privatpersoner, för i ett senare skede berörs vi alla av den här förändrade situationen av vårt klimat, säger Maria Håkansson.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?