Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Nya undersökningar på Phylatterion

Publicerad:

Saneringen av kvarteret Phylatterion vid Bryggaregatan/Ståstorpsgatan har diskuterats under en följd av år. Nu går arbetet in i nästa fas, i mitten av oktober startar arbetet med kompletterande undersökningar.

Naturvårdsverket har beslutat att ge bidrag på fjorton miljoner för förberedelser att sanera marken där företaget Trebolit tidigare fanns.

Området är 15 000 kvadratmeter stort och här tillverkades takpapp, destillationsprodukter och impregneringsvätskor av stenkolstjära mellan åren 1889 till 1935. Därefter fanns annan produktion på fastigheten. År 2000 revs alla byggnaderna. Idag är större delen av ytan asfalterad. Området ligger mitt i tättbebyggt område med skola, bostäder och handel och industri som grannar.

Projektet startades i år och förberedelserna för själva saneringen ska ske under fyra år fram till och med år 2021. Naturvårdsverket har beviljat bidrag på fjorton miljoner kronor för förberedelsearbetet.

- Det första året har huvudsakligen gått åt till att ta fram ett underlag för och genomföra upphandlingen av konsultorganisationen, säger Jonas Lundström som är exploateringsingenjör i Trelleborgs kommun. I juni tilldelades uppdraget till Structor Miljö Väst AB som även gjort huvudstudien inför bidragsansökan.

Under hösten görs kompletterande undersökningar för att ge bättre underlag till projektering av saneringen. Senare i arbetet kommer också pilottester att göras för att se om någon form av in-situ metod kan fungera på området.

Metoden är vedertagen i USA. Den går ut på att kreosotoljan hettas upp så att de lättflyktiga komponenterna avgår, de kvarvarande tyngre stabiliseras till ett mycket hårt material. Då upphör lakningen och spridningen förhindras. I den efterföljande åtgärdsfasen planeras en kombination av situ-tekniken och schaktsanering. Det ska ge lägre kostnader och ett minskat behov av att hantera massor.

- Om en sådan metod går att använda på delar av saneringen innebär det mindre påverkan på omgivningen eftersom antalet transporter till och från fastigheten.

I sin motivering att anslå pengar till projektet säger Naturvårdsverket att det finns stora risker för miljö och människors hälsa eftersom det finns runt 25 ton kreosotolja i mark och grundvatten ner till mellan åtta och elva meters djup. Föroreningarna har spridit sig in i omkringliggande villaträdgårdar, sprider sig mot skolan och det finns stor risk för spridning till grundvattnet i det underliggande kalkberget. Tack vare täta jordlager och ett övertryck i berggrunden har det dock ännu inte blivit någon omfattande spridning ner till grundvattnet.

Tidigare gjorda beräkningar har pekat på totalkostnad för sanering på runt 100 miljoner kronor.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!