Solceller, planer och hamnar i kommunstyrelsen

Publicerad:

I morgon onsdag samlas kommunstyrelsen till novembersammanträde. Bland ärendena finns handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster i kommunen, hyressättning när anläggningar inte fungerar fullt ut, bidrag till Byarådet och äskande av medel till småbåtshamnar.

Delårsrapport nummer 2 kommer att behandlas vid sammanträdet. Denna visar att resultatet efter årets första sju månader är 53,1 miljoner kronor. Prognosen för hela året är ett resultat på 45,2 miljoner, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 21,4 miljoner. Investeringarna under perioden uppgår till 301,5 miljoner, för helåret 682,8 miljoner av budgeterade 876,4 miljoner.

Kommunen planerar att sälja ett markområde på Västervång till företaget Acrinova som planerar att bygga en förskola som kommunen därefter ska hyra. Köpeskillingen är drygt sex miljoner och bolaget förbinder sig att börja bygga förskolan inom nio månader och färdigställa den inom 18 månader.

Politikerna ska också ta ställning till detaljplanen för Lilla Beddinge 21:3 och 35:2. Avsikten med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder och förskola i området. I planen anges också att naturmarken och utpekade träd ska bevaras då de anses vara viktiga för skolverksamheten och de boende i området. Ett exploateringsavtal för området mellan kommunen och företaget Gröningen Bostäder AB ska också tas upp på sammanträdet.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?