Samverkan viktigt i Business center

Publicerad:

Genom möten på plats hos företagen inom området för Business center ska aktörerna lära känna varandra och hitta samarbetsytor. Samtidigt har arbetet med att ta fram en fysisk strukturplan för platsen påbörjats. Redan nästa år kan grönytor och rekreationsområden börja göras mer tillgängliga för allmänheten.

Delprojektledare Håkan Asmoarp och planarkitekt Emily Golrang presenterar tidplan för arbetet med att omvandla östra verksamhetsområdet till Business center Trelleborg.
Foto: Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Delprojektledare Håkan Asmoarp och planarkitekt Emily Golrang presenterar tidplan för arbetet med att omvandla östra verksamhetsområdet till Business center Trelleborg.

Under sommaren har utvärderingen av de tre konsultteamens utvecklingsförslag sammanställts. Med avstamp i sammanställningen har representanter för kommunen samt för befintliga och presumtiva företag i området träffats och spånat idéer kring vilka fysiska konturer Business center ska få och hur utvecklingen ska ske genom olika etapper.

Det har också tagits initiativ till möten där befintliga företag på östra verksamhetsområdet kan träffas och lära sig mer om sina grannars verksamhet. I förra veckan stod Metso för värdskapet. Av företagets totala personalstyrka på 12 000 personer finns 195 anställda i Trelleborg. Metso finns på 180 orter i världen fördelat på 50 länder. Förutom rundvisning i produktionen och presentation av företaget diskuterades under mötet också hur företagen i området kan samarbeta nu och i framtiden.

- Genom arbetet med Business center Trelleborg ska vi verka för att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Ett sätt att göra det är att vi nu skapar arbetsgrupper som jobbar med energifrågor, kompetensförsörjning och ett framtida logistikcenter med mera, säger delprojektledare Håkan Asmoarp.

Målsättningen är att östra industriområdet ska utvecklas till ett starkt, stolt och samverkande verksamhetsområde i anslutning till incheckning och uppställningsytor för färjeresenärer med närhet till järnväg, väg och hamn.

Byggstart med tillfälliga åtgärder för att öka tillgängligheten för rekreation och gröna ytor planeras ske under 2019. När det gäller uppställningsytorna utvecklas dessa parallellt med ringvägen och hamninfarten.

Övriga delar av Business center, som sträcker sig längs med väg 9 hela vägen mellan järnvägen och tomatodlingen, kommer från 2022 och framåt att utvecklas succesivt. Ett område av denna karaktär blir aldrig färdigt, men enligt tidplanen ska huvudintentionerna kunna vara genomförda till 2030.

Tillväxtverkets logga

Bakgrund

Våren 2018 togs tre utvecklingsförslag för området fram. Konsultteamen bakom förslagen är; BSK Arkitekter tillsammans med A-Nord, Wingårdh Arkitektkontor tillsammans med WSP samt C.F. Möller Sverige tillsammans med Tyréns.

Förslagen har utvärderats av Trelleborgs kommun, Trelleborgs Hamn och samarbetspartners inom näringslivet som undertecknat en avsiktsförklaring med kommunen.

Om Kuststad 2025

När Trelleborgs Hamn AB flyttar till ett mer sydostligt läge ska ytor för incheckning och service skapas i anslutning till den nya hamninfarten. Detta skapar i sin tur förutsättningar för att utveckla hela det östra verksamhetsområdet till ett starkt, stolt och samverkande område. Närheten till ringväg, järnväg och hamn gör att platsen är attraktiv för företagande inom exempelvis logistik och möjliggör omlastning mellan olika transportmedel.

Arbetet med Business center är en del av det omfattande stadutvecklingsprojektet Kuststad 2025 som även inkluderar att skapa nya stadsdelar i det gamla hamnområdet samt bygga en ringväg och östlig hamninfart.

EU-logga

Hjälpte informationen på den här sidan dig?