Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Ny organisation börjar ta form

Publicerad:

Nu börjar den nya organisationen i Trelleborgs kommun att ta form. Kommunstyrelsen fick en genomgång i ärendet på onsdagen och väntas fatta beslut i frågan i nästa vecka. Kommunfullmäktige har sista ordet, och här kan frågan tas upp vid mötet den 26 november. I så fall kan den nya organisationen träda i kraft vid årsskiftet.

Efter att ha utrett två olika förslag har dessa nu mynnat ut i ett tredje förslag där antalet nämnder blir färre och ansvarsområden flyttas. Några av huvuddragen;

  • Kommunstyrelsen förstärker sitt uppdrag i att strategiskt leda, styra och samordna.
  • Det bildas en gemensam kultur- och fritidsnämnd
  • Arbetsmarknadsnämnden förstärks med enheten för näringsliv.
  • Servicenämnden utgår och bildar tillsammans med tekniska nämnden en teknisk servicenämnd.
  • Överförmyndarnämnden utgår och Överförmyndaren sorteras in direkt under kommunfullmäktige
  • Nämndernas arbetsutskott ersätts av presidier förutom i kommunstyrelsen
  • Områdena VA, avfall och återvinning samt elnät föreslås utvärderas för drift i extern regi, eventuellt i bolagsform.

Det får följande konsekvenser;

Kommunstyrelsen förstärks med fastighetsportföljen, upphandling och inköp, IT och digitalisering, mark och exploatering samt säkerhet och beredskap.

En projekt- och utvecklingsavdelning bildas där hållbar utveckling och trygghet ska ingå.

Servicenämndens nuvarande ansvarsområde fastighetsavdelning, IT drift och telefoniservice, lokalvård, Rådhusets vaktmästeri, intern service och stöd för lokalförsörjningsprocessen övergår till den nya tekniska servicenämnden.

Inom utbildningsnämndens område tillförs kosthantering och kostsamordning, som därmed får det övergripande samordnade ansvaret för kostsamordningen i kommunen. SFI och Komvux överförs till arbetsmarknadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden får ta hand om trafikplanering från tekniska nämnden.

Avsikten är att det praktiska arbetet att flytta verksamheter ska ske under nästa år för att vara helt genomförd 2020. I förslaget anges också att omstrukturering av nämnder och förvaltningar skapar en mer kostnadseffektiv organisation som har bra förutsättningar att ge en god ekonomisk stabilitet över tid. Det ger kommunen möjligheter att proaktivt arbeta med satsningar, prioriteringar och effektiviseringar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?