Ny hyresgäst sökes till bowlinghallen på Söderslättshallen

Publicerad:

Trelleborgs kommun söker en engagerad hyresgäst som vill bedriva bowlingverksamhet i Söderslättshallens bowlinghall. Nuvarande arrendator på Söderslättshallens bowlinghall har sagt upp avtalet.

Bowling på Söderslättshallen
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Bowling på Söderslättshallen

Fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde 9 oktober att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra ny upphandling av arrendator för bowlingverksamhet i Söderslätthallens bowlinghall.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska vara skriftlig och inkommen till Trelleborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Klörupsvägen 48, 231 56 Trelleborg senast den 10 januari 2019. Intresseanmälan ska vara undertecknad av firmatecknare eller annan behörig person. Kontaktuppgifter och kontaktperson ska anges.

Kontaktperson

Kultur- och fritidsförvaltningen, Fredrik Seeger, telefon 0410-733859, e-post fredrik.seeger@trelleborg.se. Visning av lokalerna bokas genom Fredrik Seeger.

Intresseanmälare

Om intresseanmälaren är fysisk person ska fullständigt personnummer uppges. Om intresseanmälaren är förening ska organisationsnummer uppges samt senaste årsmötesprotokollet och årsredovisningen bifogas.

Om intresseanmälaren är registrerat bolag ska utdrag från Bolagsverket bifogas, utdraget ska inte vara äldre än sex månader. F-skattebevis samt kollektivavtal bör finnas.

Kontroller av intresseanmälarens åligganden avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsrutiner kommer att göras.

Kultur- och fritidsförvaltningen ser gärna att referenser till liknande verksamheter som intresseanmälaren bedrivit bifogas.

Intresseanmälans innehåll

Inlämnad intresseanmälan ska innehålla en beskrivning av intresseanmälaren, hur verksamheten ska bedrivas samt hyresnivå (lägst 200 000 kronor per år).

Bowlinghallen ska i huvudsak bedrivas för bowlingföreningarna som redan är verksamma i hallen och verksamheten ska beskrivas utifrån att den anpassas för bowlingföreningarnas tränings- och tävlingsverksamhet. Öppettiderna skall ligga inom ramen för Söderslättshallens öppethållande.

Lokalen

Lokalen inryms i Söderslättshallen. Totalt 532 kvadratmeter. Lokalen består av 8 kompletta bowlingbanor med scoringsystem och uppfällbara bumpers/staket för rännorna samt oljemaskin från 2016. Foajé med möjlighet till 24 sittplatser och reception. Personalutrymme med komplett kök (16 kvm) och kontorsrum (12 kvm). Två toaletter och kapprum. Tre omklädningsrum för 10 personer var. Korridor med förvaringshyllor. Maskinrum med tillhörande tre förråd (två på 12 kvm och ett på 9 kvm).

Lokaluthyrningen innebär ingen övrig tillgång till Söderslättshallen. Lokalen förhyrs i befintligt skick genom ett hyresavtal i första hand. Fastighetsägare är Trelleborgs kommun.

Användning av lokalerna

Hyresgästen förbinder sig att inte bedriva någon annan verksamhet i lokalerna än uthyrning för bowlingspel.

I samband med uthyrningen äger hyresgästen rätten att tillhandahålla bowlingmaterial till försäljning.

Hyresgästen får inte bedriva kioskverksamhet och i lokalerna råder alkoholförbud.

Hyresgästen ska

a) Vara arbetsgivare för bowlinghallens personal b) Som arbetsgivare ha arbetsmiljöansvaret för hallen c) Bekosta underhåll och renovering av befintliga banor och bowlingmaskiner d) Handha övrig skötsel av maskiner och banor e) Anskaffa och bekosta klot, skor och övrig liknande utrustning erforderlig för att bedriva verksamhet f) Underhålla käglor och för egen räkning ombesörja nyanskaffning och byte av käglor g) Ha en verksamhet som gagnar och stödjer en utveckling av kommunens olika bowlingföreningar h) Ansvara för städning och skötsel inom hallens befintliga utrymmen

Hyran

Årshyra om lägst 200 000 kronor per år avser totalhyra inklusive uppvärmning av lokalerna, el för driften, varmvatten och övrig VA.

Hyresavtalet kommer att innehålla en indexreglering och hyran skall erläggas månadsvis i förskott.

Avtalslängd med mera

Tillträde till hallen den 1 augusti 2019 eller enligt överenskommelse.

Hyrestiden av lokalen avser tre år med möjlighet till tre års förlängning och med tolv månaders uppsägningstid. Endera parten har dock rätt att omedelbart säga upp avtalet att upphöra i förtid vid väsentligt ändrade förutsättningar för parten som denne inte kunnat förutse.

Hyresgästen har inte rätt att överlåta hyresavtalet till annan utan fastighetsägarens godkännande. Bestämmelserna i 12 kap. 57-60 §§ jordabalken om ersättning, uppskov med avflyttning m.m. ska inte tillämpas på hyresförhållandet. Detta kommer att framgå av en bilaga till hyreskontraktet.

Utvärdering

Bedömning av helheten av pris på förhyrning av lokalerna i kombination med beskrivning av rörelse och hur verksamheten ska bedrivas kommer att ligga till grund för val av hyresgäst.

Söderslättshallens Bowlinghall

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?