Nästa steg mot Sjöstadens förverkligande

Publicerad:

Tre team ska anlitas för att parallellt arbeta med konkreta förslag för hur det gamla hamnområdet ska kunna byggas om till nya stadsdelar. Just nu kan företag som vill ta sig an uppgiften lämna in anbud.

Inbjudan till parallella uppdrag för utveckling av Sjöstaden och stadskärnan.
Foto: Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Inbjudan till parallella uppdrag för utveckling av Sjöstaden och stadskärnan.

Genom kommunens medverkan i arkitekttävlingen Europan under 2017 fick man in ett stort antal visionära idéer. Efter utvärdering av dessa tas nu nästa steg.

- Vi hoppas få in förslag av hög kvalitet som är konkreta och genomförbara. De ska innehålla motiv för föreslagna åtgärder och grova kostnadskalkyler som underlag för bedömning av förslagen, säger Charlotte Lindström, projektledare för Kuststad 2025.

Syftet med att låta tre team ta fram för förslag för stadsdelarna med samlingsamnet Sjöstaden är att visionen ska konkretiseras och att kommunen ska få in genomförbara kvalitativa idéer. I förfrågningsunderlag framgår det att teamen som väljs ut ska ha kompetens inom arkitektur, stadsbyggnad, trasportinfrastruktur, grönstruktur, klimatförändringar, dagvatten, havsnivåhöjning och ekonomiska kalkyler.

Uppdraget inkluderar de västra och centrala delarna av nuvarande hamnområde och avgränsas av Ståstorpsån i väster, Centralstationen i öster och Hamngatan samt Strandgatan i norr. Målbilden är att Sjöstaden ska utformas av attraktiva, blandade stadsdelar präglade av omsorgsfull arkitektur och gestaltning. Mer än 5 kilometer kajkant görs tillgänglig för allmänheten och här ska finnas unika och attraktiva mötesplatser. Området ska ligga i framkant vad gäller hållbarhet, klimatanpassning, ekologiska och tekniska lösningar.

Genom att utveckla ett område som idag är mer eller mindre stängt för allmänheten tillvaratar kommunen det havsnära läget och integrerar havet i staden. Stadsdelen ska anpassas efter förväntade klimatförändringar och höjning av havsnivån.

Anbud kan lämnas in senast 10 januari 2019. Efter att tre team valts ut är tanken att de parallella uppdragen ska pågå under våren 2019 och därefter utvärderas. Målet med de parallella uppdragen är att få underlag till en hållbar fysisk strukturplan för Sjöstaden. Området, som blir tillgängligt för allmänheten när hamnverksamhet och ny infart flyttat österut, kommer att byggas ut under en period av 20-40 år.

Bakgrund

Arbetet med att omvandla hamnområdet till nya stadsdelar är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 som även innebär satsningar på näringsliv och infrastruktur.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?