Ny klimatanpassningsplan beslutad

Publicerad:

Trelleborgs kommun har höga ambitioner att driva ett klimatanpassningsarbete som håller hög kunskapsnivå, har brett helhetsperspektiv och är brett förankrat med samtliga nämnder, förvaltningar och bolag involverade.

"Klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun 2018-2023" är en uppdatering av den tidigare klimatanpassningsplanen från 2013, som var kommunens första i sitt slag.

Arbetet med den första planen initierades och inspirerades av Länsstyrelsen Skåne. Kommunens klimatanpassningsarbete har under två år i rad, 2015 och 2016, rankats som sjunde bäst bland Sveriges kommuner. Rankningen gjordes av IVL (Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning) och Försäkringsbranschen i samverkan.

Precis som den tidigare klimatanpassningsplanen, har denna plan arbetats fram i en kommunövergripande process där samtliga förvaltningar och bolag ingått och fått komma till tals med idéer och synpunkter. Planen har därefter varit föremål också för en formell remiss till samtliga nämnder och styrelser och ytterligare några instanser. Barnperspektivet har säkerställts genom att några gymnasieelever har skrivit ett eget remissyttrande. Samtliga rimliga och relevanta synpunkter har arbetats in i planen.

Planen utgör i sig ett gediget lokalt kunskapsunderlag och består av tre delar:

Del 1 beskriver klimatförändringar och berättar vad som hänt i Trelleborg historiskt samt hur planen hänger ihop med andra styrdokument.

Klimatanpassning fokuserar på att anpassa samhället till de klimatförändringar som både märks idag samt de som inte kan förhindras i framtiden. Åtgärder för att begränsa påverkan på klimatet och åtgärder för klimatanpassning måste vidtas parallellt med varandra, eftersom de båda spelar en viktig roll för att säkra ett robust samhälle.

En klimatanpassningsplan är ett övergripande dokument som identifierar risk- och sårbarhet och belyser effekter och frågeställningar samt anger förslag till åtgärder för klimatanpassningsarbetet. I planen samlas den kunskap som finns inom kommunen om klimatförändringarna, dess effekter och vilka risker de kan föra med sig.

Eftersom klimatanpassningsfrågan berör alla förvaltningar, verksamheter och bolag i en kommun krävs en helhetssyn kring problematiken med ett förändrat klimat. Att ta fram en övergripande klimatanpassningsplan är ett bra sätt att koppla ett helhetsgrepp om frågan, vilken bör bedrivas från en central nivå i en tvärsektoriell kontinuerlig process.

Del 2 belyser olika framtidsscenarier och vilken effekt dessa får på klimatförändringarna. Oavsett scenario kommer medeltemperaturen att stiga, nederbördsmängder att öka, förekomsten av extremväder öka och havsnivån stiga.

Del 3 listar åtgärder som redan utförts och som ligger framför oss och pekar ut vem som har ansvar för att genomföra dem.

En uppföljning av åtgärderna ska göras årligen och efter fem år ska planen uppdateras igen.

Läs hela Klimatanpassningsplanen som antogs av kommunfullmäktige i juni 2018. (PDF-dokument, 2,8 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?