Barn och unga tar del av Landsbygdsmiljonen

Publicerad:

Drygt tusen barn och unga har fått del av arbetet med Landsbygdsmiljonen som pågått sedan 2015. Det visar en delrapport som redovisades för kommunstyrelsen i förra veckan. Senast nästa år ska återrapportering ske av de beviljade bidragen. I rapporten ska anges fördelningen mellan pojkar och flickor.

I den rapport som nu lämnats in är det bara en förening, Piggsvinsteatern, som gjort uppdelning mellan könen.

Under våren har föreningarna fått en enkät med begäran om information om hur stödet inom landsbygdsmiljonen för åren 2015 till 2017 har använts och kommit föreningar och medlemmar till nytta. Nyttan ska beskrivas utifrån hur många pojkar och flickor som deltagit och vilket mervärde som skapats genom investeringen eller aktiviteten. Detta är i enlighet med motiveringen för utdelning av bidrag.

Sju av de nitton som rapporterat in har fått bidrag också från andra håll – Leader Söderslätt, Länsstyrelsen i Skåne/EU, Sparbanksstiftelsen, Bertelstads stiftelse, kulturnämnden i Trelleborg, Lions Trelleborg och Lilla Beddinge byalag.

I sammanställningen sägs att värdeskapandet för föreningarna har varierat. Vissa har kunnat erbjuda ett större utbud och kompetensutveckling av sina ledare, andra har anpassat verksamheten efter nya regler och erbjudit fler möjligheter till en aktiv fritid på landsbygden. För några innebar stödet att man kunnat skaffa ett tält till sina sammankomster, för andra innebar investeringen lägre kostnader och högre komfort. En förening angav speciellt värdeskapande för barn och unga som genom aktiviteter kunnat få ökad självkänsla och tillit till sin egen förmåga.

För mölleföreningarna har stödet gjort det möjligt att bevara de kulturhistoriskt viktiga byggnaderna på landsbygden och gjort dem tillgängliga för allmänheten genom visningar. För några kulturföreningar har bidrag till digitalisering gjort det möjligt att bevara hembygdens historia för kommande generationer. Landsbygdsmiljonen har också ökat möjligheten till mötesplatser på landsbygden och utvecklingen av besöksnäringen, bland annat i Västra Vemmerlöv och på Skåre.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?