Allt fler nöjda men mycket kvar att göra

Publicerad:

Allt fler trelleborgare vill rekommendera sina vänner och bekanta att flytta till Trelleborg. Trygghet, arbetsmöjligheter och kommunikationer är områden som trelleborgarna blir allt mera nöjda med.

I det stora hela är dock invånarna i Sveriges sydligaste kommun mindre nöjd med sin boplats än genomsnittet i landet, visar en färsk undersökning från SCB, Statistiska Centralbyrån.

- Det är glädjande att kommunmedborgarna ser positivt på framtiden, och det visar att vi är på väg i rätt riktning, säger kommundirektör Fredrik Geijer. Oroväckande är att en av tio känner sig diskriminerad eller särbehandlad det senaste året.

- Vi tar fasta på resultatet i undersökningen och kommer att arbeta hårt på alla områden för att inte bara nå upp till utan också överträffa riksgenomsnittet. Vi ska leverera den service som trelleborgarna vill ha.

Trelleborgs kommun deltar kontinuerligt i de undersökningar som SCB låter göra bland landets kommuner. Under perioden 5 september och 8 november i höstas genomfördes enkäten i Trelleborg. Ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18 till 84 år tillfrågades och av dessa svarade fyrtio procent. Totalt deltog 136 kommuner i landet i undersökningen.

- Kommuninnevånarna i Trelleborg är fortfarande mindre nöjda än medborgare i andra kommuner, säger Trelleborgs kvalitetschef Mattias Wikner som hållit i undersökningen för kommunens räkning. I Trelleborg är index 58, genomsnittet i landet är 60 av maximalt 100.

Det finns en svag men genomgående positiv trend om en ökad nöjdhet inom flera områden. I delen som handlar om kommunen som en plats att bo och leva i, ökar nöjdheten för sju av åtta områden jämfört med undersökningen 2015.

Antalet trelleborgare som starkt kan rekommendera andra att flytta hit har ökat från 32 procent 2015 till 39 procent i höstas. En ökad nöjdhet noteras inom områden som arbetsmöjligheter - från 46 till 54, kommunikationer går från 64 till 68 medan tryggheten ökat från 47 till 52.

- För att öka nöjdheten bör vi prioritera en rad områden, konstaterar Mattias Wikner - bostäder, trygghet, fritidsmöjligheter, äldreomsorgen, gator och vägar samt förtroendet för politiker och tjänstemän. Enligt undersökningen ska vi också satsa på olika möjligheter för allmänheten att kunna påverka.

Förtroendet för politiker och tjänstemän ökar men ligger fortfarande under kommungenomsnittet. Siffrorna för Trelleborg var 38 2015 och hade ökat till 41 i den aktuella undersökningen. Rikssnittet ligger på 44. Nöjdheten med möjligheten att påverka har ökat svagt - från 34 till 36 men ligger under rikssnittet på 39.

Undersökningen visar också tydligt på förekomsten av diskriminering i kommunen. En av tio kommunmedborgare känner sig negativt särbehandlad eller bemött senaste året. Den vanligaste orsaken uppges vara etnisk tillhörighet eller ålder. Av de som anser sig vara diskriminerade är det mer än hälften som anser att detta beror just på etnicitet eller ålder.

Det är på arbetsmarknaden och i skolan som de flesta fallen av diskriminering förekommer - 38 procent på arbetsplatsen och 33 procent i skolan. Kvinnor upplever i högre grad än män att de diskrimineras i skolan. Av de som uppgett att de diskrimineras är elva procent män och 52 procent kvinnor i skolan.

Medborgarundersokning 2016 i sin helhet (PDF-dokument, 3 MB)

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?