Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

VA-arbete kring Ripatorget

Publicerad:

Under perioden februari-oktober 2016 kommer VA-avdelningen att genomföra sanering av ledningssystemet kring Ripatorget med omgivning.

Avloppsledningarna här utgörs idag av kombinerat system där dagvatten (regn- och smältvatten) samt spillvatten (från hushåll, ex. toalett- och duschvatten) leds i samma ledningar.

Detta innebär dels att systemet är känsligt för översvämningar vid regn, dels att även dagvattnet leds till kommunens avloppsreningsverk trots att detta vatten inte innehåller den typ av föroreningar som reningsverket är gjort för att avlägsna. Saneringen innebär att de gamla kombinerade ledningarna byts ut mot separata dag- och spillvattenledningar där dagvattnet leds till havet via den nybyggda reningsanläggningen för dagvatten i Trelleborgs hamn och spillvattnet liksom tidigare leds till kommunens avloppsreningsverk.

Arbetet kommer att påbörjas den 15 februari och beräknas vara klart i oktober 2016 och kommer att beröra dig som bor och rör dig i området. För att komma åt ledningarna kommer vi att behöva gräva vilket innebär att delar av gator och gångbanor kommer att spärras av under arbetets gång. Möjligheten att parkera på gatorna och P-platsen vid Ripatorget kommer att begränsas. Vår ambition är dock att gator och gångbanor ska vara framkomliga under byggtiden även om vissa störningar kommer att förekomma. Samtliga fastigheter kommer också att ha tillgång till sina infarter under byggtiden.

Återvinningsstationen (ÅVS) på Ripatorget kommer också att tillfälligt tas bort. Närmaste återvinningsstation där du lämnar återvinningsmaterial (tidningar/returpapper, textil, småbatterier, förpackningar av papper, plast, glas och metall), finner du på:

  • Vikingagatan (Parken)
  • Rådmansgatan
  • Allmogevägen
  • Skarpskyttegatan

Så snart Ripatorget är återställt flyttas ÅVS:en tillbaka.

För dig som är ägare till någon av de fastigheter som är kopplad till de aktuella ledningarna innebär detta också att du måste göra förändringar i din VA-installation om inte separering av dag- och spillvatten redan gjorts.
Information om detta har lämnats tidigare och finns också här (PDF-dokument, 1,3 MB).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?