Överförmyndarenheten i Trelleborg är en tillsynsmyndighet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödresurser.

Förtydligande angående godmanskap/förvaltarskap och vaccination

Överförmyndarenheten har fått information om att företrädare för sjukvården krävt eller begärt god mans samtycke till vaccination mot covid-19.

Vi vill härmed klargöra att god man eller förvaltare aldrig kan eller bör fatta beslut i frågor om sjukvård, inkluderat vaccination, för sina huvudmän.

Dessa frågor är av sådan art att de räknas som utpräglat personliga och omfattas av bestämmelsen i 12 kap. 2 § 3 st. föräldrabalken:

”Gode män och förvaltare är inte behöriga att företräda den enskilde i frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor av utpräglat personlig karaktär”.

Överförmyndarenheten i Trelleborgs kommun hanterar också genom avtal samtliga överförmyndarärenden inom Skurup och Svedala kommun.

E-tjänst och blanketter

E-tjänst för inlämning av års- och slutredovisning finns på vår självbetjäningssida. Via ”Mina ärenden” får du som god man, förvaltare eller förmyndare en samlad överblick över dina inlämnade redovisningar.

Redovisningar som skickas in via e-tjänsten prioriteras och vi rekommenderar att alla i första hand använder sig av e-tjänsten.

Frågor angående e-tjänsten ställs via e-post till overformyndaren@trelleborg.se

Våra e-tjänster och blanketter

Behandling av personuppgifter

Vi vill informera dig om att Överförmyndarenheten samlar in och behandlar personuppgifter med stöd i lag och förordningar. Uppgifterna sparas så länge behandlingen är nödvändig för att tillgodose ändamålen eller så länge lag och förordning kräver att Överförmyndarenheten ska behandla uppgiften.

Så här behandlar Trelleborgs kommun personuppgifter

Checklista för nytt uppdrag

Externa länkar

Överförmyndarenheten

Telefonnummer
0410-73 30 00

Besöksadress

Kundtjänst, Rådhuset
Algatan 13
231 83 Trelleborg

Besök till överförmyndarenheten tas emot på Rådhuset i Trelleborg. Tidsbokning för besök kan göras via e-post: overformyndaren@trelleborg.se.

Kommunledningsförvaltningen