Stödpaket till föreningslivet

Trelleborgs kommun beslutade den 22 juni 2021 om nytt stödpaket för att kompensera det lokala föreningslivet till följd av coronapandemin. Stödpaketet består även denna gång av tre delar.

Del ett

Del ett innebär likt tidigare att kultur- och fritidsnämnden slopar kraven på dokumentation för vårterminens aktiviteter. Som underlag för utbetalningarna kommer föregående ”normalårs” aktiviteter användas.

Det här gäller för föreningar som är berättigade till verksamhetsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet:

 • Förening som erhöll verksamhetsbidrag för vårterminen 2019 behöver inte göra någon ansökan för vårterminen 2021 förutsatt att aktiviteterna under vårterminen 2021 inte varit fler än 2019. Är föreningen nybildad eller om föreningen har haft fler aktiviteter under våren 2021 ska en komplett ansökan göras i vanlig ordning senast den 25 augusti.
 • Verksamhetsbidraget kommer att fördelas utifrån de aktiviteter som genomfördes våren 2019 vilket innebär att föreningarna får kompensation för eventuellt uteblivna aktiviteter till följd av coronapandemin.
 • Observera att höstterminens aktiviteter 2021 ska närvaroföras och verksamhetsbidrag ska sökas som vanligt med komplett dokumentation för höstterminen 2021 senast den 25 februari 2022.

Del ett innebär även att arrangerande föreningar som erhållit kommunala bidrag för planerade arrangemang som inte kunnat genomföras får behålla utbetalda bidrag.

Del två

Del två innebär ett kompensationsstöd för lokal- och anläggningskostnader under perioden januari till juni 2021. Syftet är att ge ideella föreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva verksamhet.

Ansökan

Ansökan är öppen från den 1 juli 2021 till den 5 augusti 2021.

Ansökan och mer information för perioden januari 2021 – juni 2021.

Kultur- och fritidsnämnden beräknas kunna fatta beslut om utbetalning tidigast under september.

Det här kan föreningen ansöka om för perioden januari 2021- juni 2021:

 • Faktiska kostnader för lokaler- och anläggningar som inte har kunnat nyttjas som planerat för föreningens verksamhet till följd av coronapandemin.
 • Faktiska merkostnader för alternativa lokaler- och/eller anläggningar för föreningens verksamhet till följd av coronapandemin.
 • Faktiska ökade driftskostnader för egenägda lokaler till följd av coronapandemin.
 • Uteblivna externa hyresintäkter för egenägda lokaler till följd av coronapandemin.

Föreningen kan inte söka stöd för:

 • Kostnader som annan bidragsgivare har eller förväntas kompensera för.
 • Kostnader som ligger utanför perioden januari 2021 – juni 2021.

Det här måste föreningen redovisa i bifogad blankett i samband med ansökan:

 • Vilken verksamhet som har påverkats och hur den har påverkats.
 • Eventuella minskade kostnader i verksamheten.
 • Eventuellt ansökt stöd från, region eller myndighet som erhållits eller förväntas erhållas för perioden.
 • Hur föreningen vid behov skulle kunna vara behjälplig i kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.

Ansökt belopp ska kunna verifieras med underlag som styrker kostnaderna och/eller de uteblivna intäkterna.

Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen om du har frågor.

Del tre

Del tre innebär ett rekryteringsbidrag för föreningar som på ett kreativt och innovativt sätt arrangerar prova-på-aktiviteter, öppet hus, utbildningar, besöker skolor och fritidsgårdar eller liknande i syfte att rekrytera nya medlemmar eller föreningsledare till verksamheten. Aktiviteten ska vara genomförd senast 30 april 2022.

Stödet kan innefatta ekonomiskt bidrag men även stöd från förvaltningen, till exempel med administration och teknisk support. Insatser som riktar sig till ungdomar i tonåren kommer särskilt att prioriteras.

Ansökan

Ansökan är öppen från den 1 juli 2021 till den 30 november 2021. Ansökningar handläggs löpande.

Ansökan och mer information. 

Det här måste föreningen redovisa i bifogad blankett i samband med ansökan:

 • Kort beskrivning av rekryteringsinsatsen och tänkt målgrupp.
 • Datum för genomförande av aktiviteten.
 • Föreningens behov av hjälp och stöd för genomförandet.
 • Uppskattad budget.
 • Hur föreningen vid behov skulle kunna vara behjälplig i kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.

Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen om du har frågor.

Kommunledningsförvaltningen