Här hittar du information om vad som gäller för kommunala skolor (inklusive gymnasieskolan), förskolor och vuxenutbildning.

Förskolor

Alla förskolor är öppna som vanligt.

Öppna förskolor har digitala träffar under april månad. Under maj hoppas man kunna öppna för fysiska träffar utomhus.

Grundskolor

Under vecka 14 (veckan efter påsklovet) fortsätter fjärr- och distansundervisning som innan påsklovet. För högstadiet innebär det att årskurs 9 samt ytterligare årskurser får närundervisning och att totalt två tredjedelar av eleverna i årskurserna 7-9 kommer att vara i skolan.

Från och med vecka 15 ska minst två tredjedelar av eleverna i högstadiet få undervisning på plats i skolans lokaler. Inriktningen är att så många elever som möjligt ska få närundervisning. I det sammanhanget ska årskurs 9, som avslutar sin utbildning i grundskolan till sommaren, prioriteras.

Elever i årskurs 4-6, som är hemma därför att de har milda symptom på covid-19 eller därför att de bor med någon som har konstaterad covid-19, ges fjärrundervisning om inte rektor i samråd med lärare, elev och vårdnadshavare och vid behov med skolans elevhälsa bedömer att det inte är möjligt eller lämpligt i det enskilda fallet.

Beslutet om distansundervisning av modersmålsundervisning och moderna språkval från årskurs 4 och uppåt förlängs terminen ut.

Respektive skola kommer gå ut med specifik information till elever och vårdnadshavare om vad som gäller på den aktuella skolan.

Gymnasieskolan

Under vecka 14 (veckan efter påsklovet) fortsätter fjärr- och distansundervisning som innan påsklovet. För gymnasieskolan innebär det att ungefär en tredjedel av eleverna kommer att få undervisning på plats i skolans lokaler.

Från och med vecka 15 ska minst två tredjedelar av eleverna på gymnasiet få undervisning på plats i skolans lokaler. Inriktningen är att så många elever som möjligt ska få närundervisning. I det sammanhanget ska årskurs 3, som avslutar sin utbildning på gymnasiet till sommaren, prioriteras.

Söderslättsgymnasiet kommer gå ut med specifik information till elever och vårdnadshavare om vad som gäller på skolan.

Allmän information

  • Barn/elever som har symtom (även lindriga) på covid-19 såsom hosta, andningssvårigheter, snuva eller feber, ska stanna hemma.

Information om vad som gäller vid återgång till förskola eller skola efter uppvisade symtom på covid-19.

  • Barn och elever som har konstaterad smitta i familjen ska också stanna hemma. Detta gäller i förskola, grundskola och gymnasium.
  • Vi kommer oftare än annars be er hämta era barn om de blir sjuka under dagen, vi hoppas på er förståelse och snabba hjälpsamhet i dessa situationer.
  • Elever som har vistats i utlandet ska inte återgå till skolan förrän ytterligare 7 dagar efter hemkomst och efter att man har testats för covid-19 vid hemkomst och dag 5. Elever som är födda 2015 eller senare ska dock inte testas, men stanna hemma enligt rekommendationerna.
  • Kommunen kan besluta om stängning eller delvis stängning av en skolenhet om en så stor andel av personalen är frånvarande att det inte går att bedriva verksamheten, efter samråd med smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka smittspridning eller utifrån en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet.Därutöver kan Folkhälsomyndigheten besluta att ett område ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen, och regeringen kan meddela föreskrifter om att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.
  • När skolenheter hålls helt eller delvis stängda enligt ovan, har kommunen bland annat möjlighet att besluta om att elever ska ges fjärr- eller distansundervisning. Kommunen har också möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning för lärare och elever som är hemma för att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, exempelvis för att de har milda symptom på covid-19. För gymnasiet och grundskolans högstadium (årskurs 7-9) finns också möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i kollektivtrafiken eller i skolans lokaler.
  • Vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner uppmanas att anmäla behov av plats på förskola eller fritidshem för sina barn. För att vara förberedd om förskolor, grundskolor och fritidshem hamnar i ett kritiskt läge på grund av coronaviruset vill Trelleborgs kommun veta om du arbetar inom en samhällsviktig verksamhet och har behov av plats för ditt barn vid eventuell stängning av förskola och skola.Läs mer och anmäl ditt behov av plats

Kommunledningsförvaltningen