Skola och barnomsorg

Här hittar du information om vad som gäller för kommunala förskolor och kommunala skolor (inklusive gymnasieskolan) i Trelleborgs kommun.

Förskolor

Alla förskolor är öppna som vanligt.

Öppna förskolor kommer att öppna upp för utomhusträffar från och med maj månad. Föranmälan kommer att krävas och antalet deltagare är begränsade till 8 personer.

Varje öppna förskola kommer själva att gå ut med information om när aktiviteterna kommer att vara och hur man kan anmäla sig. Se respektive öppna förskolas webbsida för mer information.

Grundskolor

Från och med vecka 15 ska minst två tredjedelar av eleverna i högstadiet få undervisning på plats i skolans lokaler. Inriktningen är att så många elever som möjligt ska få närundervisning. I det sammanhanget ska årskurs 9, som avslutar sin utbildning i grundskolan till sommaren, prioriteras.

Elever i årskurs 4-6, som är hemma därför att de har milda symptom på covid-19 eller därför att de bor med någon som har konstaterad covid-19, kan ges fjärrundervisning om inte rektor i samråd med lärare, elev och vårdnadshavare och vid behov med skolans elevhälsa bedömer att det inte är möjligt eller lämpligt i det enskilda fallet.

Beslutet om distansundervisning av modersmålsundervisning och moderna språkval från årskurs 4 och uppåt förlängs terminen ut. Från och med höstterminen 2022 kommer moderna språk och modersmål att återgå till normala förhållanden och undervisning enligt tidigare.

Respektive skola kommer gå ut med specifik information till elever och vårdnadshavare om vad som gäller på den aktuella skolan.

Gymnasieskolan

Från och med vecka 15 ska minst två tredjedelar av eleverna på gymnasiet få undervisning på plats i skolans lokaler. Inriktningen är att så många elever som möjligt ska få närundervisning. I det sammanhanget ska årskurs 3, som avslutar sin utbildning på gymnasiet till sommaren, prioriteras.

Söderslättsgymnasiet kommer gå ut med specifik information till elever och vårdnadshavare om vad som gäller på skolan.

Stängning av skolenhet

Kommunen kan besluta om stängning eller delvis stängning av en skolenhet om en så stor andel av personalen är frånvarande att det inte går att bedriva verksamheten, efter samråd med smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka smittspridning eller utifrån en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet. Därutöver kan Folkhälsomyndigheten besluta att ett område ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen, och regeringen kan meddela föreskrifter om att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.

När skolenheter hålls helt eller delvis stängda enligt ovan, har kommunen bland annat möjlighet att besluta om att elever ska ges fjärr- eller distansundervisning. Kommunen har också möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning för lärare och elever som är hemma för att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, exempelvis för att de har milda symptom på covid-19. För gymnasiet och grundskolans högstadium (årskurs 7-9) finns också möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i kollektivtrafiken eller i skolans lokaler.

Allmän information

För allmän information som rör barn och elever gällande provtagning, hemmavistelse vid sjukdom, avrådan från icke-nödvändiga resor utomlands, etc. – se följande webbsidor:

Folkhälsomyndigheten

Smittskydd Skåne

Utrikesdepartementet

Skolan ska också informera dig som är vårdnadshavare eller direkt till dig som är elev och är över 18 år, om man har fått information om att det finns någon som har covid-19 i klassen/gruppen. Datum för senast möjliga smittotillfälle kommer framgå av informationen från skolan.

Kommunledningsförvaltningen