Här hittar du information om vad som gäller för kommunala skolor (inklusive gymnasieskolan), förskolor och vuxenutbildning.

Är förskolorna och skolorna öppna?

Förskolor

Alla förskolor är öppna som vanligt, men på grund av det ansträngda läget ombeds vårdnadshavare att se över om det finns möjlighet till barnomsorg på annat sätt under jullovet.

Samtliga Öppna förskolor hålls stängda för att minska risken för smittspridning.

Grundskolor

Eleverna på samtliga kommunala högstadieskolor får distansundervisning till och med den 31 januari. Beslutet har fattats för att minska trängseln i skollokalerna och minska smittspridningen av coronaviruset.

Elever i årskurs 4-6, som är hemma därför att de har milda symptom på covid-19 eller därför att de bor med någon som har konstaterad covid-19, ges fjärrundervisning om inte rektor i samråd med lärare, elev och vårdnadshavare och vid behov med skolans elevhälsa bedömer att det inte är möjligt eller lämpligt i det enskilda fallet.

Fritidshemmen är öppna, men på grund av det ansträngda läget ombeds vårdnadshavare att se över om det finns möjlighet till barnomsorg på annat sätt under jullovet.

För att kunna klara av omsorgsverksamheterna under jul och nyår har även en del förändringar gjorts i planeringen.

På grund av det ansträngda läget slås inte förskole- och fritidsverksamheter samman under detta jullov, även om färre förskole- och fritidshemsbyggnader än vanligt kommer att användas. Flera förskolor och fritidshem kommer därför att befinna sig i samma byggnad, men detta innebär inte att verksamheterna kommer att slås samman.

Gymnasieskolan

Den 7 december 2020 införde Trelleborgs kommun åter igen fjärrundervisning för elever på Söderslättsgymnasiet efter Folkhälsomyndighetens beslut att landets gymnasieskolor ska övergå till fjärr- eller distansundervisning. Fjärrundervisningen gäller till den 31 januari 2021.
 

Allmän information

  • Barn/elever som har symtom (även lindriga) på covid-19 såsom hosta, andningssvårigheter, snuva eller feber, ska stanna hemma.

Information om vad som gäller vid återgång till förskola eller skola efter uppvisade symtom på covid-19.

  • Barn och elever som har konstaterad smitta i familjen ska också stanna hemma. Detta gäller i förskola, grundskola och gymnasium.
  • Vi kommer oftare än annars be er hämta era barn om de blir sjuka under dagen, vi hoppas på er förståelse och snabba hjälpsamhet i dessa situationer.
  • Kommunen kan besluta om stängning eller delvis stängning av en skolenhet om en så stor andel av personalen är frånvarande att det inte går att bedriva verksamheten, efter samråd med smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka smittspridning eller utifrån en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet. Därutöver kan Folkhälsomyndigheten besluta att ett område ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen, och regeringen kan meddela föreskrifter om att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.
  • När skolenheter hålls helt eller delvis stängda enligt ovan, har kommunen bland annat möjlighet att besluta om att elever ska ges fjärr- eller distansundervisning. Kommunen har också möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning för lärare och elever som är hemma för att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, exempelvis för att de har milda symptom på covid-19. För gymnasiet och grundskolans högstadium (årskurs 7-9) finns också möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i kollektivtrafiken eller i skolans lokaler.

Aktuella beslut

Uppdatering 22 januari

Distansundervisning för elever på gymnasiet och högstadiet förlängs till och med 31 januari. Från och med 1 februari ska successiv återgång till skollokalerna planeras för eleverna, både på högstadieskolorna och på gymnasiet. Varje enskild skola planerar hur detta ska genomföras, exempelvis genom att varva fjärrundervisning med växelvis närundervisning för olika årskurser.

Uppdatering 21 januari

Senast från och med måndag den 25 januari kommer munskydd även att tillhandhållas vid resor med skoltaxi, för elever som vill använda munskydd och som inte har möjlighet att ta med sig munskydd själv.

Uppdatering 8 januari

  • Kommunledningen beslutar att eleverna på högstadieskolorna ska få distansundervisning under perioden 11 januari-24 januari. Beslutet fattades efter att regeringen fredagen den 8 januari beslutade om förändringar i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.
  • Praon ställs in under vårterminen.
  • Elever i årskurs 6 som tar sig till annan skola för att ha sin språkvalsundervisning ska istället få den på hemskolan via fjärrundervisning, i realtid. Beslutet gäller till och med vecka 8.
  • Elever i årskurs 4-6 som har modersmål på annan skola än sin egen ska ha sin modersmålsundervisning via fjärrundervisning. Beslutet gäller till och med vecka 8.
  • Sedan tidigare är åtgärder vidtagna för att minska risken för smittspridning på skolbussarna. Som en ytterligare åtgärd, på skolbussturer med många elever där det är svårt att hålla avstånd till varandra i bussen, kan elever med fördel ha munskydd på sig under färd. Användandet av munskydd är dock frivilligt, och munskydd tillhandahålls på skolbussen för de elever som inte själva har möjlighet att ta med sig.

Uppdatering 23 december

Kommunledningen beslutar att förlänga fjärrundervisningen för eleverna på Söderslättsgymnasiet till den 24 januari 2021 i enlighet med Folkhälsomyndighetens förlängda rekommendation om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan.

Uppdatering 15 december 2020

Beslut att fjärrundervisning inför den 15-18 december för en klass på Västervångskolan, efter ett flertal konstaterade fall av covid-19 bland elever och lärare i klassen.

Uppdatering 4 december 2020

Kommunledningen beslutar att införa fjärrundervisning igen för alla elever på Söderslättsgymnasiet efter Folkhälsomyndighetens beslut att landets gymnasieskolor ska övergå till fjärr- eller distansundervisning.

Fjärrundervisningen för gymnasieelever i Trelleborgs kommun ska gälla från måndagen den 7 december 2020 fram till den 6 januari 2021. Därefter fattas nytt beslut utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kommunledningen har också beslutat om fjärrundervisning för elever i årskurs 4-9 som är hemma för att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, dvs. för elever med milda symptom eller konstaterad smitta i familjen.

Uppdatering 24 november 2020

Kommunledningen beslutar att begränsa antalet elever som är samtidigt närvarande i Söderslättsgymnasiets lokaler och att undervisning på plats i skolans lokaler ska kombineras med fjärrundervisning. Fjärrundervisning inför för årskurs 2 och 3 medan årskurs 1 har undervisning på plats som vanligt. Fjärrundervisningen för gymnasieeleverna i årskurs 2 och 3 ska ske från och med den 30 november fram till och med jullovet. Nytt beslut tas utifrån rådande situation inför vårterminens start.

Uppdatering 23 november 2020

Kommunledningen beslutar att hålla Väståkraskolan F-9 delvis stängd och att utbildning i skolans lokaler ska kombineras med fjärrundervisning för en klass i årskurs 9 från och med den 23 november till och med den 27 november.

Kommunledningen beslutar att hålla Söderslättsgymnasiet delvis stängt och att utbildning i skolans lokaler ska kombineras med fjärrundervisning för en klass på ekonomiprogrammet från och med den 23 november till och med den 4 december.

Uppdatering 20 november 2020

Kommunledningen beslutar att hålla gymnasiesärskolan i Trelleborgs kommun tillfälligt stängd på grund av konstaterat fall av covid-19 bland personalen. Gymnasiesärskolan ska hållas stängd från och med den 20 november till och med den 4 december.

Uppdatering 19 november 2020

Kommunledningen beslutar att hålla Söderslättsgymnasiet delvis stängt och att utbildning i skolans lokaler ska kombineras med fjärrundervisning för en klass på samhällsvetenskapliga programmet från och med den 19 november till och med den 2 december.

Uppdatering 5 november

Beslut om att stänga samtliga Öppna förskolor i kommunen, för att minska risken för smittspridning.

Uppdatering 14 september 2020

Kommunledningen beslutar att det ska vara möjligt för lärare som måste stanna hemma på grund av milda symtom på covid-19 att bedriva undervisning från hemmet och att eleverna samtidigt tar emot fjärrundervisning vid skolenheten.

Uppdatering 27 mars 2020

Vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner uppmanas att anmäla behov av plats på förskola eller fritidshem för sina barn.

För att vara förberedd om förskolor, grundskolor och fritidshem hamnar i ett kritiskt läge på grund av coronaviruset vill Trelleborgs kommun veta om du arbetar inom en samhällsviktig verksamhet och har behov av plats för ditt barn vid eventuell stängning av förskola och skola.

Läs mer och anmäl ditt behov av plats.

Kommunledningsförvaltningen