Stödpaket till föreningslivet

Trelleborgs kommun beslutade den 25 maj om ett stödpaket för att kompensera det lokala föreningslivet till följd av coronapandemin. Stödpaketet består av två delar.

Del ett innebär att kultur- och fritidsnämnden slopar kraven på dokumentation för vårterminens aktiviteter och betalar ut resterande pott av verksamhetsbidragen till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet redan innan sommaren. Som underlag för utbetalningarna kommer föregående års aktiviteter användas.

Följande gäller för föreningar som är berättigade till verksamhetsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet:

 • Förening som erhöll verksamhetsbidrag för vårterminen 2019 behöver inte göra någon ansökan för vårterminen 2020 förutsatt att aktiviteterna under vårterminen 2020 inte varit fler än 2019. Är föreningen nybildad eller om föreningen har haft fler aktiviteter under våren 2020 ska en komplett ansökan göras i vanlig ordning senast den 25 augusti.
 • Verksamhetsbidraget kommer att fördelas utifrån de aktiviteter som genomfördes våren 2019 vilket innebär att föreningarna får kompensation för eventuellt uteblivna aktiviteter till följd av coronapandemin.
 • Hela potten kommer att betalas ut innan sommaren. Decemberutbetalningen kommer därför att utebli 2020 eftersom hela bidraget erhålls redan nu.
 • Tillsvidare gäller att höstterminens aktiviteter ska närvaroföras och verksamhetsbidrag ska sökas som vanligt för höstterminen 2020 senast den 25 februari 2021.

Del två innebär ett kompensationsstöd för lokal- och anläggningskostnader under perioden mars till juli 2020.

Under perioden 15 juni- 5 augusti kan föreningar ansöka om stöd från potten digitalt via kommunens webbplats.

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer behandla inkomna ansökningar under slutet av augusti och kultur- och fritidsnämnden beräknas kunna fatta beslut om utbetalning i mitten av september.

Syfte med stödet

Syftet är att ge ideella föreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva verksamhet. Särskilt viktigt är att värna verksamhet som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomar.

Stödet ska i första hand kompensera föreningsverksamhet för barn- och ungdomar.
Stöd kan även tilldelas föreningsverksamhet som inte avser barn- och ungdomsverksamhet, om föreningens överlevnad och framtida verksamhet är hotad.
Ansökan

Ansökan sker digitalt via kommunens webbplats. Ansökan öppnar den 15 juni och stänger den 5 augusti.

Förening kan söka stöd för perioden mars-juli 2020 för följande:

 • Faktiska kostnader för lokaler- och anläggningar som inte har kunnat nyttjas som planerat för föreningens verksamhet till följd av coronapandemin.
 • Faktiska merkostnader för alternativa lokaler- och/eller anläggningar för föreningens verksamhet till följd av coronapandemin.
 • Faktiska ökade driftskostnader för egenägda lokaler till följd av coronapandemin.
 • Uteblivna externa hyresintäkter för egenägda lokaler till följd av coronapandemin.

Förening kan inte söka stöd för:

 • Kostnader som annan bidragsgivare har eller förväntas kompensera för.
 • Kostnader som ligger utanför perioden mars-juli 2020.

Förening måste redovisa följande i blankett som digitalt ska laddas upp i samband med ansökan:

 • Vilken verksamhet som har påverkats och hur den har påverkats.
 • Eventuella minskade kostnader i verksamheten.
 • Eventuellt ansökt stöd från, region eller myndighet som erhållits eller förväntas erhållas för perioden.
 • Hur föreningen vid behov skulle kunna vara behjälplig i kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.

Ansökt belopp ska kunna verifieras med underlag som styrker kostnaderna och/eller de uteblivna intäkterna.

För frågor, kontakta kulturfritid@trelleborg.se.

Kommunledningsförvaltningen