Stödpaket till föreningslivet

Trelleborgs kommun beslutade den 4 december om nytt stödpaket för att kompensera det lokala föreningslivet till följd av coronapandemin. Stödpaketet består av tre delar.

Del ett

Del ett innebär likt tidigare att kultur- och fritidsnämnden slopar kraven på dokumentation för höstterminens aktiviteter. Som underlag för utbetalningarna kommer föregående års aktiviteter användas.

Följande gäller för föreningar som är berättigade till verksamhetsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet:

 • Förening som erhöll verksamhetsbidrag för höstterminen 2019 behöver inte göra någon ansökan för höstterminen 2020 förutsatt att aktiviteterna under höstterminen 2020 inte varit fler än 2019. Är föreningen nybildad eller om föreningen har haft fler aktiviteter under hösten 2020 ska en komplett ansökan göras i vanlig ordning senast den 25 februari.
 • Verksamhetsbidraget kommer att fördelas utifrån de aktiviteter som genomfördes hösten 2019 vilket innebär att föreningarna får kompensation för eventuellt uteblivna aktiviteter till följd av coronapandemin.
 • Tillsvidare gäller att vårterminens aktiviteter 2021 ska närvaroföras och verksamhetsbidrag ska sökas som vanligt för vårterminen 2021 senast den 25 augusti 2021.

Del ett innebär även att arrangerande föreningar som erhållit kommunala bidrag för planerade arrangemang som inte kunnat genomföras får behålla utbetalda bidrag.

Del två

Del två innebär ett kompensationsstöd för lokal- och anläggningskostnader under perioden augusti till december 2020.

Kultur- och fritidsnämnden beräknas kunna fatta beslut om utbetalning i mars.

Ansökan

Ansökan sker digitalt via kommunens webbplats. Ansökan är öppen 15-31 januari 2021.

Förening kan söka stöd för perioden augusti – december 2020 för följande:

 • Faktiska kostnader för lokaler- och anläggningar som inte har kunnat nyttjas som planerat för föreningens verksamhet till följd av coronapandemin.
 • Faktiska merkostnader för alternativa lokaler- och/eller anläggningar för föreningens verksamhet till följd av coronapandemin.
 • Faktiska ökade driftskostnader för egenägda lokaler till följd av coronapandemin.
  Uteblivna externa hyresintäkter för egenägda lokaler till följd av coronapandemin.

Förening kan inte söka stöd för:

 • Kostnader som annan bidragsgivare har eller förväntas kompensera för.
 • Kostnader som ligger utanför perioden augusti – december 2020.

Förening måste redovisa följande i bifogad blankett som digitalt ska laddas upp i samband med ansökan:

 • Vilken verksamhet som har påverkats och hur den har påverkats.
 • Eventuella minskade kostnader i verksamheten.
 • Eventuellt ansökt stöd från, region eller myndighet som erhållits eller förväntas erhållas för perioden.
 • Hur föreningen vid behov skulle kunna vara behjälplig i kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.
 • Ansökt belopp ska kunna verifieras med underlag som styrker kostnaderna och/eller de uteblivna intäkterna.

Syfte med stödet

Syftet är att ge ideella föreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva verksamhet.

För frågor, kontakta kulturfritid@trelleborg.se

Del tre

Del tre innebär ett omställningsbidrag för föreningar som på ett kreativt och innovativt sätt försöker utveckla och ställa om sin verksamhet i pandemitider.

Ansökan

Ansökan sker digitalt via kommunens webbplats. Ansökan öppnar den 15 januari och handläggs löpande.

Förening måste redovisa följande i bifogad blankett som digitalt ska laddas upp i samband med ansökan:

 • Kort beskrivning av projektidé och tänkt målgrupp.
 • Föreningens behov av hjälp och stöd för genomförandet.
 • Uppskattad budget.
 • Eventuellt ansökt stöd från, region eller myndighet som erhållits eller förväntas erhållas för projektet.
 • Hur föreningen vid behov skulle kunna vara behjälplig i kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.

Syfte med stödet

Syftet är att ge ideella föreningar stöd i att ställa om sin verksamhet. Stödet kan innefatta ekonomiskt bidrag men även stöd från förvaltningen, t ex med administration, utbildning och teknisk support. Samhällsnyttiga insatser för kommunens invånare kommer särskilt att beaktas.

För frågor, kontakta kulturfritid@trelleborg.se.

Kommunledningsförvaltningen