Välkommen på informationsmöten om Kriminalvårdens etablering i Trelleborg

Publicerad:

Trelleborgs kommun bjuder in till två informationsmöten om den planerade kriminalvårdsanläggningen i östra Trelleborg. Det blir två digitala möten med olika inriktning som båda hålls på kvällen onsdagen den 27 januari.

Kriminalvårdsanläggningen planeras att ligga i östra delen av Trelleborg.

Möte om detaljplanen

Det inledande mötet startar klockan 17.30 och beräknas pågå i 45 minuter. Detta möte handlar om detaljplan 269, som ligger ute för samråd fram till den 15 februari. Detaljplanen gäller fastigheten Dalköpinge 2:1 med flera och syftet med den är att möjliggöra för kriminalvårdsanläggning och utbyggnad av växthusanläggning.

Under mötet berättar kommunens planarkitekter om de planerade lösningarna för byggnader, trafik och annan infrastruktur och tankarna bakom. Även representanter från kommunstyrelsen deltar i mötet.

Ta del av förslaget till detaljplan

Möte om etableringen tillsammans med Kriminalvården

Det andra mötet startar klockan 18.30 och beräknas pågå i 45 minuter. I detta möte kommer representanter för Trelleborgs kommunstyrelse tillsammans med tjänstepersoner som ansvarar för etableringen av kriminalvårdsanläggningen att delta.

Även representanter från Kriminalvården deltar i mötet och tillsammans svarar de på frågor, som inte är kopplade till detaljplanen, om vad etableringen av kriminalvårdsanläggningen kan innebära för staden.

Kriminalvårdens webbplats med frågor och svar om etableringen i Trelleborg

Digitala möten i zoom

Båda mötena är digitala i verktyget zoom. Länkar till respektive möte kommer att läggas ut på www.trelleborg.se/kriminalvardsanlaggning. Välkommen att delta!

Bakgrund

I juni 2020 skrev Kriminalvården och Trelleborgs kommun under en avsiktsförklaring, med syfte att det ska byggas en större anstalts- och häktesanläggning i kommunen. Etableringen kommer att leda till fler än 300 nya arbetstillfällen inom ett flertal yrkeskategorier. Samråd för detaljplanen för det aktuella området pågår 18 januari till 15 februari 2021.