Utveckling av grön teknik inom vätgas ger Trelleborg ledande position

Publicerad:

Trelleborg startar ett kommunövergripande projekt som ska placera kommunen i Sverigetäten gällande utvecklande och användande av vätgas som energibärare. I potten ligger bland annat potentiella arbetstillfällen och möjligheter för högre utbildning inom området.

Vätgas är en utmärkt energibärare. Vätgaskraft kan bland annat framställas ur elektrolys av vatten med tillsats av el från exempelvis vindkraftsproduktion.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Genom satsningen kan Trelleborg bli självförsörjande på bränsle genom egen produktion, attrahera högre utbildning, nya företag, och skapa arbetstillfällen i en snabbt växande bransch.

Stort internationellt intresse

Projektgruppen höll kick off i måndags och inleder nu arbetet. I projektet arbetar de kommunala bolagen Trelleborgs Energi, Trelleborgs Hamn och Trelleborgshem tillsammans med kommunledningsförvaltningen, tekniska serviceförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp.

– Vi är taggade och väldigt glada att vi nu är igång, säger Magnus Sahlin, vd i Trelleborgs Energi AB. Det finns ett mycket stort internationellt intresse för utvecklande och användande av vätgas. Det här är verkligen en miljösatsning som är helt rätt i tiden. Vi siktar på att bli den ledande kommunen Sverige inom vätgas, så nu är det full fart framåt som gäller.

Sveriges mest klimatsmarta kommun

Vätgas gör det möjligt att på ett miljövänligt sätt lagra, transportera och förse inte minst transportsektorn med förnybar energi, och kan bland annat produceras genom vind- eller solkraft. Den snabba elektrifieringen av transporter driver utvecklingen av vätgas som energibärare inom framför allt energi- och transportsektorerna, men vätgas kan också användas för att exempelvis skapa egenförsörjning av energi i fastigheter.

Vätgas är ett mycket vanligt förekommande grundämne som oftast är bundet till andra grundämnen, till exempel till syre, vilket bildar vatten. Vanligen framställs vätgas ur kolvätebaserade bränslen som natur- eller biogas, men det går även att framställa vätgas genom att dela upp vatten i vägas och syrgas genom att tillföra elektricitet. Det är denna typ av framställning som Trelleborgsprojektet i första hand riktar in sig på.

– Det här är det senaste i en rad beslut där Trelleborgs kommun tydligt visar att vi väljer väg. Vi vill satsa på miljöteknik i framkant för att hantera de miljöproblem som finns, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin. Vätgasprojektet går helt i linje med vår ambition att Trelleborgs skall vara Sveriges mest klimatsmarta kommun.

Ger högvärdigt, grönt bränsle

När vätgas reagerar med syre frigörs stora mängder energi vilket gör gasen till ett högvärdigt bränsle. Restprodukten är vanligt vatten.

– När man följer utvecklingen i Europa och i våra grannländer gällande vätgasprojekt och ser vilken potential tekniken erbjuder och de enorma summor som investeras av olika länder och globala företag inser man att stora förändringar i energisystemet är på gång, säger Carl Koinberg Henrikson, affärsingenjör på Trelleborgs Energi.

Utvecklingsprojektet kring vätgas ska placera Trelleborgs kommun i tätposition i landet. I potten: potentiella företagsetableringar, nya arbetstillfällen och attraherande av högre utbildning. En produktionsanläggning kan eventuellt placeras i Trelleborgs hamn.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Tankstation och konverterad fordonsflotta

Trelleborg kan genom projektet bland annat bli helt självförsörjande av bränsle i kommunens egna fordon; personbilar, lastbilar och andra tyngre arbetsfordon. Egen vätgasproduktionen kan också ge försäljningspotential och öppna nya marknader. Samtidigt kan samarbeten med näringsliv och akademi skapas.

– Vi ska inledningsvis ta fram en detaljerad plan för hur vi ska bygga en tankstation och hur vi ska konvertera kommunens fordonsflotta. Dessutom kommer projektet att undersöka förutsättningarna och därefter planera för egen produktion av vätgas i kommunen, eventuellt i Trelleborgs hamn.

Trelleborg nod i vätgaskorridor

Bakgrunden till satsningen är kommunens energiplan som beslutades i kommunfullmäktige 27 maj 2019. Energiplanen fungerar som ett underlag och en vägledning för Trelleborgs långsiktiga arbete för att ställa om till ett hållbart energisystem med låg klimatpåverkan. Här beskrivs bland annat att infrastruktursatsningar på koldioxidsnåla drivmedel ska stöttas, samt att graden av självförsörjning och energitrygghet ska öka.

29 november 2019 sa kommunstyrelsen ja till medverkan i EU-projektet Nordic Hydrogen Corridor (NHC), ett initiativ för vätgas inom transportsektorn genom bränslecellsfordon och produktion och distribution av grön vätgas. Genom samarbetsavtalet blev Trelleborg den första av åtta städer som kvalificerade sig som nod i en vätgaskorridor mellan de nordiska huvudstäderna. I projektet ska Trelleborg bygga en tankstation för vätgas och skapa en flotta av bränslecellsfordon för minimal klimatpåverkan. Målet är att bli en nationell föregångare gällande nollutsläppsfordon.

Bakom NHC står fordonstillverkarna Toyota och Hyundai, Vätgas Sverige, norska Statkraft och danska Everfuel, som bygger infrastruktur för vätgas.

5 februari 2020 beslöt kommunstyrelsen att möjligheterna för lokal vätgasproduktion skulle utredas, och att en kommunövergripande arbetsgrupp, med representanter från Trelleborgs kommun och de kommunala bolagen skulle få i uppgift att ta fram en handlingsplan på tio års sikt för att utveckla vätgasprojekt.

Läs mer om Trelleborgs kommuns medverkan i Nordic Hydrogen Corridor

På Vätgas Sveriges webbplats finns mer information om vätgas