Utredningen av vattenkvaliteten vid Västra stranden halvvägs

Publicerad:

Den nya utredning av vattenkvaliteten vid Västra stranden som Trelleborgs kommun beställt har nu kommit halvvägs. Ett flertal mätpunkter längs stranden har provtagits sedan försommaren och ska nu analyseras vidare.

Som del i utredningen av badvattenkvaliteten vid Västra stranden har kommunen låtit genomföra provtagningar av vattnet på elva punkter. Nu ska resultatet analyseras med målet att identifiera och åtgärda föroreningskällor.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Bakgrunden till de analyser som görs är kommunens planer på att skapa en ny badstrand framför den blivande stadsdelen Västra Sjöstaden. I februari satsade kommunfullmäktige 1,2 miljoner kronor för en vidare utredning av förutsättningarna. Tanken är att stranden ska vara färdig 2026. Då ska också badvattenkvaliteten vara tjänlig.

Prover från elva punkter

Trelleborgs kommun tog mellan 2016 och 2019 prover av vattnet utanför Västra stranden. Proverna visade höga halter av enterokocker och e-colibakterier – tarmbakterier som finns naturligt hos både människor och djur och som kan orsaka sjukdom för den som får i sig bakterierna exempelvis via badvatten.

Inom ramen för den nya utredningen har konsultföretaget Synlab tagit veckovisa prover från elva punkter i havet samt i Ståstorpsån, Albäcksån och Skårediket. Provtagningarna görs på uppdrag av kommunen och inleddes under försommaren. Under oktober har ytterligare provpunkter lagts till utredningen.

Lägst vattenkvalitet vid åmynningarna

Huvudprovtagningen är nu genomförd. Resultatet visar på lägre bakteriehalter i området närmast den västra pirarmen i Trelleborgs hamn, men högre koncentrationer längre västerut längs stranden. Sämst resultat har uppmätts vid mynningarna av Ståstorpsån och vid Albäcksån. Här är koncentrationen av kolibakterier av typerna e-coli och enterokocker störst.

Längs en kortare sträcka strax utanför strandkanten löper också en stenrad som lades ut i samband med den utfyllnad som gjordes när väg E6/E22 byggdes. Provtagningen visar att halten koliforma bakterier är högre innanför än utanför stenraden.

Föroreningskällor ska identifieras

Målet är att utredningen ska vara avslutad senast i september 2021. Först därefter kan kommunen få en klar analys av vad som orsakat föroreningarna och vilka åtgärder utredningen föreslår för att komma till rätta med dem. Nästa steg är ett modelleringsarbete av undervattenmiljön som utförs av konsultföretaget DHI.

– DHI jobbar med att göra modeller av havsströmmar. Vi i projektet har också bestämt oss för att göra en slags DNA-analys av vattnet där man ska försöka identifiera källorna till de bakterier som uppmätts i vattnet, säger kommunens projektchef Hans Lilja som beställt utredningen. Resultatet av analysen kan visa om det är vildfågel, boskap eller människor som är källan.

Västra stranden har genom åren haft problem med indrivande tång som ruttnar i strandkanten och luktar illa. Hans Lilja utesluter inte att tången spelar en roll för de dåliga provresultaten i bukten.

– Det är en del av frågeställningen, säger Hans Lilja. Bakterierna kan komma från vilda djur som fåglar, från mänsklig verksamhet eller kanske från betande djur längre upp längs åarna. Just nu kan vi mest spekulera. Är tången en del av problemet? Binder den föroreningarna?