Trelleborgs kommun tvingas införa bevattningsförbud

Publicerad:

Från och med idag, 17 juni, gäller bevattningsförbud i hela Trelleborgs kommun. Orsaken är att vattenverken inte hinner med att producera dricksvatten i samma utsträckning som det förbrukas.

Bevattningsförbudet gäller dagligen, klockan 06-22. Det innebär att du inte får använda kommunalt vatten för att bland annat:

  • Bevattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske sparsamt med vattenkanna)
  • Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
  • Fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
  • Högtryckstvätta exempelvis fasader och fordon hemma

Ovan nämnda aktiviteter är inte förbjudna att utföra mellan klockan 22.00 på kvällen och 06.00 på morgonen, men kommunen vädjar till sparsamhet även under denna period.

Förbudet gäller i hela Trelleborgs kommun och tills vidare, troligtvis över hela sommaren. Om förbudet inte får tillräcklig effekt på vattenverken kan förbudet utökas till att gälla hela dygnet.

Trelleborgs kommun informerar på kommunens webbplats om förändringar i förbudet.

Undantag för vissa näringsidkare

Bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar. Däremot görs undantag där vatten är avgörande för att kunna driva verksamheterna, exempelvis badhus, biltvättsanläggningar, bevattning för att gjuta betong, bevattning för att binda damm vid anläggningsarbete, bevattning av växter i försäljningssyfte och liknande.

Kommunens fontäner avstängda

Även Trelleborgs kommuns verksamheter påverkas naturligtvis av bevattningsförbudet. Därför bevattnar till exempel kommunens parkavdelning våra planteringar sparsamt. Bevattningen sker inte heller med dricksvatten, utan med dagvatten som är hämtat ur en isolerad vattentäkt. Idag har Trelleborgs kommun även stängt vattentillförseln till samtliga fontäner i kommunen. Undantaget är Sjöormen på Stortorget, där vattnet återanvänds genom att flödet är cirkulerande. Även vattnet till Sjöormen kan dock bli aktuellt att stänga av om vattentillgången i kommunen är fortsatt ansträngd.

Undantag för samhällsviktig verksamhet

En samhällsviktig verksamhet definieras som en samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet, samhällets grundläggande värden eller befolkningens liv och hälsa.

Funktioner som konstateras vara av särskild betydelse för upprätthållandet av samhällets funktionalitet undantas från bevattningsförbudet. Det handlar till exempel om räddningstjänst, sjukvård, vägar och järnvägar, vatten- och avloppssystem och liknande.

Egen brunn

Bevattning ur egen brunn är inte förbjudet, men bör undvikas eller genomföras måttligt då även detta uttag påverkar grundvattennivåerna.

Mer information

Vanliga frågor och svar med anledning av bevattningsförbudet.

Bakgrund

Under maj har vattenförbrukningen ibland överstigit den kapacitet som vattenverken kan tillhandahålla. Den 2 juni bad kommunen därför samtliga abonnenter om att spara på vattnet, i syfte att undvika att behöva införa bevattningsförbud senare under sommaren.

Tyvärr hjälpte vädjan om sparsamhet inte tillräckligt mycket. Driften av vattenverken är inte hållbar då det under flera tillfällen gått ut mer dricksvatten än vad som kan produceras. Exempelvis levererades det den 15 juni ut mer vatten på Trelleborgs vattenverk än det gjort under något enstaka dygn tidigare.

Riskerna

En vattenanvändning av denna karaktär leder till att reservoarvolymerna inte kan återfyllas under natten som det är tänkt. Detta innebär att problemet blir större nästkommande dag. Reservoarvolymerna behövs för att jämna ut förbrukningar under dygnet samt för att ha volymer som kan användas som brandvatten eller för att förhindra trycklösa system vid eventuella driftstörningar.