Tre nya lokala naturvårdsprojekt till Trelleborg

Publicerad:

Inventering av naturvärden, bibädd i Alstad och ängsmark istället för gräsmattor. Ännu en gång är Trelleborgs kommun med och delar på statliga medel för lokala naturvårdsprojekt.

Tre mindre naturvårdsprojekt i Trelleborg har beviljats bidrag av Länsstyrelsen för så kallade Lona-satsningar – Lokala naturvårdsprojekt. Länsstyrelsens projektpott uppgick i år till 12,8 miljoner kronor som har fördelats på 49 olika projekt i 16 kommuner.

Naturvärden i Minnesberg

I Minnesberg finns en liten men fin ädellövskog med främst bokträd som innehåller höga naturvärden. Vilka naturvärden finns där egentligen? Inom vilka gränser ska vi leta? Är markägarna intresserade av att skogen så småningom blir ett Naturreservat? Det ska bland annat Trelleborgs kommunekolog Cathrine Ek ta reda på under 2020 och 2021.

Bibädd i Alstad

Under 2020-2022 satsar staten extra medel för att förbättra situationen för pollinerare. Trelleborgs kommun blev beviljat för projektet ”Bibädd i Alstad”. I projektet skapas en liten sandkulle i närheten av den lilla ängen mitt i byn, där sandlevande bin och andra insekter kan bygga bon. Plantering av några växter kommer också att göras för att insekterna ska kunna hitta mer mat i närheten.

Insådd av ängsblommor på kommunal mark

Även detta är ett pollineringsprojekt. Kommunen ska genom att ändra skötseln av några gräsytor som i dagsläget klipps kort istället tillåta gräsytorna att växa upp till blommande ängsmarker. Det ska vi göra för att gynna pollinerare så som bin och fjärilar. Tre ytor på totalt 1 hektar har kommunen lovat ställa om i detta projekt.

Lona har haft stor betydelse för naturvårdsarbetet i landet och i Trelleborg i synnerhet. Sedan 2004 har Trelleborgs kommun arbetat med 21 olika projekt och nu fick vi medel för ytterligare tre projekt. Bidragsdelen är 50 % där staten och kommunen delar på kostnaderna. Utan Lona hade kommunen inte haft möjlighet att göra många av de projekt som med mycket gott resultat genomförts genom åren.