Överenskommelse klar om åtgärder för att i tid säkra tillfarten till Trelleborgs nya hamn och öka tillgängligheten till nya Sjöstaden

Publicerad:

Trelleborgs kommun och Trafikverket Region Syd har idag ingått en avsiktsförklaring om åtgärder för att lösa den uppkomna situationen till följd av flytten av Trelleborgs hamn. Avsiktsförklaringen har undertecknats av Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, och Lennart Andersson, regional direktör Trafikverket Region Syd.

– Vi har enats om en bra lösning som innebär att vi hjälps åt att i tid säkerställa tillfarten till hamnen på bästa sätt, samtidigt som vi skapar förutsättningar för att staden i framtiden ska möta havet, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin, i en kommentar till överenskommelsen med Trafikverket.

– Överenskommelsen innebär att staten kan bidra till att stärka hamnens funktioner och till kostnadseffektiva åtgärder för att minska hamntillfartens inverkan på stadsmiljön, framhåller Lennart Andersson, regional direktör Trafikverket Region Syd.

Överenskommelsen innebär att:

Befintlig västlig tillfart till hamnen ska utvecklas

Kommunen har förberett för en ringväg och östlig tillfart till hamnen, men konstaterar att det i dagsläget inte är möjligt att få till stånd en sådan lösning på kort sikt. Tills vidare ska därför befintlig västlig infart till nya hamnen användas. Trafikverket och kommunen har kommit överens om att gemensamt utreda och genomföra trimningsåtgärder på befintlig väg E6 och Travemündeallén.

Trafikverket kommer att verka för statlig finansiering av nödvändiga åtgärder för att säkerställa riksintressena. Trelleborgs kommun ska söka statlig medfinansiering genom så kallat ”stadsmiljöavtal enligt förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer” för de delar av den västliga tillfartsvägen som ägs av kommunen. Kommunen kommer också diskutera delfinansiering av insatser som bidrar till bättre integrering mellan nuvarande centrum och Sjöstaden.

Hamnens inre logistik ska anpassas för trafik från väster

Trelleborgs hamn AB ska se över de planerade logistiklösningarna inom hamnområdet så att trafik från befintlig västlig tillfart ska kunna hanteras effektivt. Kommunen och Trafikverket tar i planeringen hänsyn till att hamnen på sikt kan behöva anslutas till det nationella vägnätet på annat sätt än via befintlig västlig tillfart.

Truckcenter och andra hamnrelaterade logistikfunktioner ska utvecklas

Trelleborgs hamn AB ska utveckla de hamnrelaterade logistikfunktionerna utifrån en västlig tillfart. Bland annat ska alternativa lokaliseringar för en ny lastbilsuppställningsplats utredas. Olika åtgärder kan behövas på kort respektive lång sikt.

Trafikverket har åtagit sig att medverka i utredningen av lokaliseringen av truckcenter.

Kommunen planerar för ett östligt placerat industriområde och för nyttjande av den spåranslutning som idag finns mellan östra industriområdet och Trelleborgsbanan.

Arbetet med östlig hamntillfart skjuts framåt i tiden

Uppehåll görs på obestämd tid i arbetet med en ny östlig infart till hamnen. Om och när behov föreligger i framtiden görs en förnyad gemensam bedömning av Trafikverket och kommunen.

Trelleborg bygger ringvägen för person- och kollektivtrafik

Den ringväg som kommunen bygger och finansierar ska användas för kollektiv-och pendlingstrafik. Vägen förses med reservat längs sträckningen för att vid eventuellt framtida behov kunna breddas och fungera för hamntrafik om och när en ny östlig hamninfart skulle visa sig behövas. Trafikverket har åtagit sig att bidra med information om hur vägen kan förberedas för detta eventuella behov.

Pågående åtgärdsvalsstudien avseende väg 108 ska slutföras

Kommunen deltar i Trafikverkets pågående åtgärdsvalsstudie för länsväg 108. Åtgärdsvalsstudien ska genomföras som planerat. En framtida ringväg runt staden öppnar upp för möjligheten att omvandla väg 108 från länsväg till stadsgata.

Förutsättningarna för att utveckla en ny attraktiv stadsdel kommer att stärkas

Genom att så långt det är möjligt minimera den barriär som E6, väg 9 och Travemündeallén utgör ska upplevelsen i framtiden vara att staden möter havet.

Syftet är också att öka tillgängligheten till stadens centrala delar för att möjliggöra en fortsatt utveckling av Trelleborg som regional kärna i Skåne.

Trelleborgs kommun och Trafikverket kommer att ha en löpande dialog om lösningar som är positiva för stadsutvecklingen.

Bakgrund

Trelleborgs kommun har under en längre tid sökt lösningar för att minska den barriär som hamntrafiken utgör mellan centrum och den nya stadsdelen Sjöstaden. Stadsdelen ska byggas i det nuvarande hamnområdet när nya hamnen tas i drift år 2025. En ringväg runt staden för hamntrafiken har bedömts vara den bästa lösningen ur ett stadsutvecklingsperspektiv. Hamntrafiken skulle då kunna ledas bort från området mellan nya stadsdelen och centrum.

Trafikverket konstaterar dock att ny tillfart till hamnen inte är motiverad utifrån statens intressen. Funktionen för godstransporter till och från Trelleborgs hamn via väg E6 kan efter trimningsåtgärder tillgodoses med nuvarande sträckning. Tillfart till hamnen via en ringled runt staden skulle innebära förlängd vägsträcka för den långväga trafiken och försämrad trafiksäkerhet på grund av fler korsningspunkter.

Med stöd av den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08) har parterna i dialog kommit överens om vilka åtgärder parterna ska vidta, gemensamt och var för sig, för att:

  • i tid säkerställa tillfarten till hamnen i dess nya läge, och
  • så långt det är möjligt och rimligt minska den barriär som hamntrafiken innebär för den nya stadsdel som ska byggas i det nuvarande hamnområdet.