Ny bro binder ihop grönområdet vid Dalköpingeån

Publicerad:

Trelleborgs kommun bygger en spång över Dalköpingeån, för att göra området mer tillgängligt. Grönområdena och naturstigen i skogen på båda sidorna av ån binds samman – helt i linje med utvecklingsplanerna för framtida Business center Trelleborg.

Den nya spången binder samman grönområdet på båda sidorna av Dalköpingeån.

Fotograf: Fanny Nyberg

Kommunstyrelsen godkände nyligen en fysisk utvecklingsplan för Business center, en så kallad strukturplan. I den beskrivs hur naturen ska göras tillgänglig för besökare, verksamhetsutövare och närboende. I det gröna stråket längs med Dalköpingeån ska det finnas möjlighet till återhämtning, naturupplevelser och motion.

Ett utegym och en motionsslinga kom på plats i början av året, och en naturanpassad stig i utkanten av skogsområdet har anlagts. Nu byggs en spång över Dalköpingeån vilket gör området mer tillgängligt och enklare att passera stigen på båda sidorna av ån.

Höga naturvärden

Genom att värna om ån och den gröna korridor som omger ån skapar kommunen möjlighet att träna och få en upplevelse av natur. Samtidigt skyddas djur och växter i området. Enligt de naturvärdesinventeringar som gjordes 2018-2019 har Dalköpingeåområdet ett högt naturvärde. Här finns flera naturvärdesobjekt samt rödlistade växter och djur.

Även för befintliga och framtida företag i området är det en stor tillgång att ha ett naturområde nära inpå. Det höjer attraktiviteten och bidrar på så sätt till företagens kompetensförsörjning.

LONA-bidrag och en del av Kuststad 2025

Trelleborgs kommun har beviljats statligt bidrag för lokal naturvårdssatsning, LONA-bidrag, för att bevara och utveckla naturstråket och på sikt även bilda ett naturreservat i området. Genom att bilda ett naturreservat finns det möjlighet att både gynna biologisk mångfald och att stärka friluftslivet. En del av arbetet finansieras av detta bidrag.

Business center Trelleborg är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025.

Dialog med markägare

Nästa steg i arbetet med att bilda ett naturreservat är att kommunen kommer att föra dialog med markägare och fastighetsägare längs med Dalköpingeån. Kommunen vill undersöka möjligheten att skapa gröna vandringsslingor från verksamhetsområdet mot Dalköpinge by.

Dalköpingeån bäst bevarad

Dalgången i den nedre delen av ån, närmast Östersjön, är ett mycket värdefullt område. Här har ån aldrig grävts om eller dikats ut. Det gör Dalköpingeån till den bäst bevarade naturligt slingrande åfåran i kommunen. Ån är också mycket värdefull som fortplantningsområde för havsöring.