Kulturmiljöer i Trelleborg

Publicerad:

På sidorna om Kulturmiljöer i Trelleborg kan du som fastighetsägare eller intresserad privatperson hitta information om många av stadens byggnader, och även läsa mer om vissa tidstypiska karaktärsdrag och bebyggelseområden.

Herkules 8, Kataloghuset, hör till Trelleborgs särskilt värdefulla byggnader.

Fotograf: Lena Kron

Ökad kunskap och förståelse

Syftet med Kulturmiljöer i Trelleborg är att ge ökad kunskap och förståelse för våra kulturmiljöer och kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Lena Kron är byggnadsantikvarie på Trelleborgs kommuns planavdelning och ansvarig för arbetet med Kulturmiljöer i Trelleborg.

– Förhoppningen är att vi tillsammans ska bidra till att vårda vårt kulturarv och skapa attraktiva boendemiljöer, säger Lena Kron.

Inventering ligger som grund

Till Kulturmiljöer i Trelleborg hör en inventering som fokuserar på bebyggelsens kulturhistoriska värden och som baseras på plan- och bygglagen (PBL).

Inventeringen fokuserar på att beskriva de inventerade byggnaderna och deras karaktärsdrag, samt på graden av förändring sedan byggnadens tillkomst. Informationen på kulturmiljösidorna kan sedan användas för att förstå husets historia och för att fastigheten ska kunna förvaltas och förändras i enlighet med plan- och bygglagens bestämmelser. Informationen används också som en del av allt det underlag som sammanvägs vid en eventuell lovprövning.

– Värt att notera är att en byggnad inte på förhand behöver vara inventerad för att ha ett visst värde enligt PBL, utan detta är något som kan framkomma i samband med lovprövning av bygglovsansökan vid till exempel ombyggnad, tillbyggnad eller rivning, förklarar Lena Kron. Att din byggnad i inventeringen har tillmäts ett särskilt högt värde innebär alltså inte några nya krav och inte heller ett absolut förbud mot förändring, poängterar Lena.

Fortsätter i andra orter

Arbetet med att inventera stadens bebyggelse fortsätter kontinuerligt, för att efterhand nå även till kommunens andra orter. Förhoppningen är att Kulturmiljöer i Trelleborg ska kunna bidra till en ökad kunskap om kommunens kulturmiljövärden, byggnaders tidstypiska särdrag, men också om hur de identifierade värdena kan förvaltas och vidareutvecklas.

Sidan fungerar bäst med Chrome som webbläsare.

Kulturmiljöer i Trelleborg