Kriminalvård och hamninfart på kommunstyrelsens agenda

Publicerad:

Under sitt första sammanträde efter sommaruppehållet behandlade kommunstyrelsen en mängd ärenden, bland annat Kriminalvårdens etablering i Trelleborg, hamninfarten och medborgarnas inflytande i kommunen.

I somras skrev Kriminalvården och Trelleborgs kommun under en avsiktsförklaring med syfte att det ska byggas en större anstalts- och häktesanläggning i kommunen. På onsdagen beslutade kommunstyrelsen att godkänna avsiktsförklaringen som underlag för fortsatt planering. Ärendet ska härnäst tas upp i kommunfullmäktige.

Hamninfart

Den 2 april skrev Trelleborgs kommun och Trafikverket en avsiktsförklaring avseende samverkan kring åtgärder med anledning av flytt av Trelleborgs hamn. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avsiktsförklaringsavtalet.

Kommunstyrelsen föreslår också, efter förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott, att inte genomföra en folkomröstning om dragningen till hamnen ska ske via östlig eller västlig infart. Beslutet baseras på det faktum att det finns en avsiktsförklaring med Trafikverket samt att frågan är av riksintresse och därmed inte bör vara föremål för en kommunal folkomröstning.

Vidare föreslås att om folkomröstningen ändå vinner gehör i kommunfullmäktige ska den, av kostnadsskäl, genomföras i samband med ordinarie val 2022.

Frågan ska nu tas upp i kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Åtgärder efter medborgarundersökning

I SCB:s senaste medborgarundersökning från 2019 fick Trelleborgs kommun blandat resultat. Ett frågeområde som fick lågt betyg handlar om medborgarnas inflytande i kommunen. En nedåtgående trend under flera år kan konstateras.

Kommunstyrelsen anser att frågan rör likväl politiker som tjänstepersoner och att resultatet måste förbättras under mandatperioden. Därför vill kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om ett särskilt uppdrag till nämnderna inför 2021.

Nämnderna föreslås få i uppdrag att ta fram åtgärder för att förbättra medborgarnas inflytande – information, kontakt, påverkan och förtroende – i kommunen och att kommundirektören återrapporterar åtgärderna till kommunfullmäktige i december 2020.

Mer information

Samtliga ärenden finns på moten.trelleborg.se